CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Tynnu rheolwr cartref gofal oedolion o'r Gofrestr oherwydd euogfarn droseddol
Newyddion

Tynnu rheolwr cartref gofal oedolion o'r Gofrestr oherwydd euogfarn droseddol

| Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae rheolwr cartref gofal i oedolion o Gasnewydd wedi’i dynnu o Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad Gofal Cymdeithasol Cymru ddarganfod bod nam ar ei ffitrwydd i ymarfer ar hyn o bryd oherwydd ei hargyhoeddiad troseddol.

Clywodd y gwrandawiad fod Ms Hughes wedi bod yn gweithio fel rheolwr cartref gofal oedolion yn 2018 pan gafodd ei chyhuddo o ddwyn arian gan y preswylwyr yn ei gofal.

Defnyddiodd Ms Hughes gardiau credyd yn perthyn i breswylwyr bregus, cymerodd symiau mawr o arian a chuddiodd hyn trwy nodi cofnodion ffug.

Cafwyd Ms Hughes yn euog yn Llys y Goron Caerdydd o ddwyn a thwyll ac fe’i ddedfrydwyd i 18 mis o garchar, wedi’i gwahardd am ddwy flynedd.

Ar ôl ystyried y dystiolaeth a ddarparwyd, canfu gwrandawiad Gofal Cymdeithasol Cymru fod yr holl gyhuddiadau wedi'u profi, gan ddod i'r casgliad bod Ms Hughes wedi ymddwyn mewn ffordd a oedd yn anonest, yn brin o uniondeb ac yn cam-drin yr ymddiriedolaeth a roddwyd ynddi fel gweithiwr proffesiynol gofal cofrestredig.

Esboniodd y panel ei benderfyniad: “Fe wnaeth Ms Hughes gam-ddefnyddio symiau sylweddol iawn o arian dros nifer o flynyddoedd a defnyddio'r arian hwnnw fel petai'n arian ei hun. Manteisiodd yn ddidwyll ac yn gyfrifedig ar breswylwyr agored i niwed pan ddylent fod wedi gallu ymddiried fwyaf ynddi, ac yr ymddiriedwyd eu lles iddi. Mae'n anodd dychmygu torri ymddiriedaeth yn fwy sylweddol.

Parhaodd y panel: “Nid oes unrhyw fynegiant o ofid neu edifeirwch yn yr achos hwn. Felly, mae diffyg mewnwelediad amlwg sydd, ar sail y dystiolaeth sydd o’n blaenau, yn parhau hyd heddiw.”

Wrth gloi ei benderfyniad, dywedodd y panel: “Ar ben hynny, yn ein barn ni, bu gwyro difrifol o’r Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol ac mae camymddwyn Ms Hughes wedi tanseilio hyder y cyhoedd yn y proffesiwn gofal cymdeithasol yn ddiamau.”

Nid oedd Ms Hughes yn bresennol nac yn cael ei chynrychioli yn y gwrandawiad symlach o bell a gynhaliwyd dros Zoom ar 19 Tachwedd 2020.