CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Gweithwyr gofal cymdeithasol
 • Codau Ymarfer Proffesiynol a chanllawiau

  Gwybodaeth am y codau gan gynnwys yr hyn y dylai pobl sy’n defnyddio gofal a chymorth ei ddisgwyl gan weithwyr gofal cymdeithasol.

  • Gweithwyr gofal cymdeithasol
 • Fideos canllaw cofrestru

  Darganfyddwch fwy am gofrestru o’r fideos a’r dolenni isod.

  • Gweithwyr gofal cymdeithasol
 • Diogelu

  Pwrpas diogelu yw amddiffyn plant ac oedolion rhag camdriniaeth neu esgeulustod ac addysgu rhai sydd o'u cwmpas i adnabod yr arwyddion a'r peryglon.

  • Gweithwyr gofal cymdeithasol
 • Fframwaith sefydlu ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol

  Logiau cynnydd, llyfrau gwaith, adnoddau a geirfa i'ch helpu chi i weithredu fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.

  • Gweithwyr gofal cymdeithasol
 • Canlyniadau personol

  Mae cefnogi'r newid i ymarfer mewn dull sy'n seiliedig ar ganlyniadau yn un o'n meysydd blaenoriaeth i wella gwasanaethau. Mae'r dull yn rhoi pobl wrth wraidd eu gofal a chymorth. Dysgwch fwy am sut mae ymarfer yn newid a'n hadnoddau ni i'w gefnogi .

  • Gweithwyr gofal cymdeithasol
 • Goruchwylio effeithiol mewn gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant

  Sut i ddarparu goruchwyliaeth ac arfarnu effeithiol mewn lleoliadau gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant.

  • Gweithwyr gofal cymdeithasol
 • Canllawiau i ddysgwyr, rheolwyr a chyflogwyr ar gwblhau cymwysterau

  Canllawiau i ddysgwyr, rheolwyr a chyflogwyr ar gwblhau cymwysterau.

  • Gweithwyr gofal cymdeithasol
 • Gweithio gyda gofalwyr di-dâl

  Gwybodaeth ac adnoddau i'ch helpu gweithwyr proffesiynol gweithio gyda a chefnogi gofalwyr di-dâl.

  • Gweithwyr gofal cymdeithasol
 • Dulliau Cadarnhaol: lleihau arferion cyfyngol mewn gofal cymdeithasol

  Mae’r adnodd dysgu yma a’r bwriad o ddarparu dealltwriaeth o sut i ddefnyddio dulliau positif a rhagweithiol i leihau’r defnydd o ymarferion cyfyngol mewn gofal cymdeithasol.

  • Gweithwyr gofal cymdeithasol
 • Dysgu Gydol Oes gyda Sicrwydd Ansawdd (DGOSA)

  Mae dysgu gydol oes yn cwmpasu dysgu ffurfiol, dysgu anffurfiol a dysgu yn y gweithle. Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am Ddysgu Gydol Oes gyda Sicrwydd Ansawdd (QALL).

  • Gweithwyr gofal cymdeithasol
 • Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS)

  NOS yw safonau perfformiad y mae disgwyl i bobl yn y DU eu cyflawni yn eu gwaith, chwiliwch y safonau NOS sydd eu hangen ar gyfer rôl swydd.

  • Gweithwyr gofal cymdeithasol
 • Cyfiawnder teuluol

  Cyfiawnder teuluol yw’r system sy’n cael ei ddefnyddio i ddatrys dadleuon sy’n ymwneud â phlant a theuluoedd. Mae hwn yn cynnwys gwaith y Llys Teulu.

  • Gweithwyr gofal cymdeithasol
 • Defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle

  Hyrwyddo defnydd o'r Gymraeg yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru.

  • Gweithwyr gofal cymdeithasol
 • Technoleg gynorthwyol

  Sut mae technoleg gynorthwyol yn gallu helpu unigolion i gadw eu hannibyniaeth a’u lles.

  • Gweithwyr gofal cymdeithasol
 • Atal a rheoli heintiau

  Mewn partneriaeth gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru a Llywodraeth Cymru, rydym wedi datblygu Fframwaith Hyfforddiant, Dysgu a Datblygiad Atal a Rheoli Heintiau Cymru Gyfan ar gyfer iechyd, gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant.

  • Gweithwyr gofal cymdeithasol
 • Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

  Gwybodaeth ac adnoddau i’ch helpu chi i gefnogi datblygiad proffesiynol eich hun ac eraill fel rhan o’ch Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

  • Gweithwyr gofal cymdeithasol
 • Deddf Galluedd Meddyliol a Threfniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DoLS)

  Yr hyn rydych angen deall am y Ddeddf Galluedd Meddyliol a Threfniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DoLS) a beth maen nhw'n ei olygu i chi.

  • Gweithwyr gofal cymdeithasol