CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Asesiad aeddfedrwydd data 2023

Rydyn ni’n cynnal ymchwil i aeddfedrwydd data gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Beth yw aeddfedrwydd data?

Mae ‘aeddfedrwydd data’ yn cyfeirio at barodrwydd sefydliad i wneud y defnydd gorau o’r data sydd ganddo.

Pam ydyn ni’n cynnal asesiad aeddfedrwydd data?

Ein nod yw cefnogi awdurdodau lleol i ddeall sut y gallant wneud y defnydd gorau o’r data sy’n cael ei gasglu, ei brosesu a’i rannu fel rhan o’u darpariaeth gofal cymdeithasol.

Mae deall aeddfedrwydd data eich sefydliad yn eich galluogi i wybod ble i ganolbwyntio'ch adnoddau i wneud y defnydd gorau o'r data rydych chi'n ei gasglu.

Mae dod yn fwy medrus yn y modd yr ydym yn defnyddio'r data a gasglwn yn y pen draw yn arwain at well gwasanaethau. Mae'n gwneud hyn drwy roi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud penderfyniadau mwy gwybodus sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Mae bod yn well gyda data hefyd yn arwain at amgylchedd gwaith gwell i'ch staff wrth iddynt ddod yn fwy hyderus a grymus i ddefnyddio'r wybodaeth sydd gennych yn eu gweithgareddau o ddydd i ddydd.

Nid yw hyn yn ymwneud â chasglu data newydd, ond gwneud gwell defnydd o’r data rydyn ni eisoes yn ei gasglu.

Sut bydd yn gweithio?

Rydyn ni wedi comisiynu Alma Economics i’n helpu i wneud y gwaith hwn.

Mae gan Alma Economics brofiad helaeth o gefnogi sefydliadau i gael y gorau o’u data, a byddant yn ein helpu i ddatblygu pecyn cymorth. Bydd y pecyn cymorth yn edrych ar:

 • y mathau o ddata gofal cymdeithasol sy'n cael eu casglu
 • sut mae data'n cael ei gasglu a'i reoli ar hyn o bryd
 • sut mae data gofal cymdeithasol yn cael ei rannu a gyda phwy
 • sut mae’ch sefydliad yn defnyddio'r data gofal cymdeithasol y mae'n ei gasglu
 • diwylliant data eich sefydliad.

Yn ystod yr asesiad, byddwn yn gweithio gyda chi i ddeall aeddfedrwydd data cyfredol eich sefydliad.

Rydyn ni am i hon fod yn broses ddefnyddiol. Mae'n bwysig cofio nad yw’r asesiad aeddfedrwydd data yn ffordd o fesur perfformiad gweithrediad gwasanaethau cymdeithasol eich sefydliad, neu eich cydymffurfiaeth ag elfennau technegol prosesu data.

Beth sydd angen arnom gan eich sefydliad?

Yn ystod yr haf, gweithion ni gyda rhanddeiliaid awdurdodau lleol sy’n ymwneud â data i gael eu hadborth a chynhaliwyd sesiynau i ddatblygu pecyn cymorth hunanasesu, sydd ar ffurf arolwg.

Rydyn ni bellach wedi cyrraedd y cam lle mae angen i awdurdodau lleol gwblhau'r arolwg, sy'n cynnwys cwestiynau am ddata yn eich sefydliad.

Bydd angen rhywun o'ch sefydliad i reoli'r broses hon a chasglu eich ymatebion.

Yn ddelfrydol, byddai hwn yn unigolyn gyda throsolwg da o’r holl swyddogaeth gofal cymdeithasol, gan gynnwys gwybodaeth a pherthynas ag ystod eang o randdeiliaid o bob rhan o’r awdurdod lleol a all helpu i ddatblygu consensws ar sut mae data gofal cymdeithasol yn cael ei ddefnyddio a’i reoli ar hyn o bryd.

Gan ddibynnu ar y pwnc penodol sy’n cael ei ystyried, disgwyliwn y byddai’r rôl hon yn cynnwys cynnal trafodaethau ar wahân gydag unigolion ar draws yr awdurdod lleol, gan gynnwys:

 • ymarferwyr gofal cymdeithasol
 • timau dadansoddol gofal cymdeithasol
 • rheolwyr data gofal cymdeithasol
 • cydweithwyr TGCh a gwasanaethau digidol
 • rheolaeth gyffredinol o fewn timau gofal cymdeithasol.

Os oes gan eich awdurdod lleol dimau data ar wahân ar gyfer oedolion a phlant, gallwch ddewis enwebu dau berson i reoli ymatebion gan bob tîm. Fel hyn, byddwch chi'n gallu cael mewnwelediad i'r ddau dîm.

Bydd y pecyn cymorth asesu yn cynnwys canllawiau ar sut i gwblhau’r arolwg a bydd Alma Economics ar gael i gynnig cymorth uniongyrchol.

Rydyn ni am i'ch ymatebion fod mor agored a gonest â phosibl. Mae’r prosiect aeddfedrwydd data yn ganolog i’n nod o ddatblygu tirwedd data iechyd a gofal cymdeithasol cydgysylltiedig sy’n darparu data defnyddiol a chyson i sefydliadau allweddol ym maes iechyd a gofal.

Beth sy’n digwydd ar ôl yr asesiad?

Ar ddiwedd y broses, byddwn yn anfon adroddiad cryno atoch ac adborth ar y camau y gall eich awdurdod lleol eu cymryd i wella ei aeddfedrwydd data. Ni fydd hwn yn cael ei rannu y tu allan i'ch sefydliad.

Unwaith y bydd pob un o’r 22 awdurdod lleol wedi’u hasesu, bydd adroddiad yn amlinellu’r darlun cenedlaethol yn cael ei gyhoeddi ar ein gwefan. Bydd yr adroddiad hwn yn rhoi trosolwg inni o dirwedd data gofal cymdeithasol Cymru. Bydd awdurdodau lleol yn aros yn ddienw yn yr adroddiad hwn.

Ni fydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn cael gweld yr ymatebion nac adroddiadau unigol, oni bai bod awdurdodau lleol yn rhoi caniatâd. Bydd yr holl ddata sy’n cael ei gasglu gan y pecyn cymorth yn cael ei gadw gan Alma Economics.

Rydyn ni hefyd am i'r prosiect hwn ddarparu buddion parhaol i'ch sefydliad. Bydd fersiwn derfynol y pecyn cymorth a’r canllawiau ar sut i’w ddefnyddio yn cael eu trosglwyddo ar ddiwedd y prosiect i’r awdurdod eu hailddefnyddio ar unrhyw adeg, gydag unrhyw ran o’r sefydliad. Fodd bynnag, mae cwestiynau’r arolwg wedi’u teilwra o amgylch darpariaeth gofal cymdeithasol.

Cysylltiadau â phrosiectau eraill

Mae’r prosiect aeddfedrwydd data yn ganolog i’n nod o ddatblygu tirwedd data iechyd a gofal cymdeithasol cydgysylltiedig sy’n darparu data defnyddiol a chyson i sefydliadau allweddol ym maes iechyd a gofal.

Rydyn ni am ddefnyddio’r prosiect hwn i gyflwyno cyfleoedd eraill a fydd yn ein helpu ar y cyd i wella’r ffordd yr ydym yn defnyddio data gofal cymdeithasol, gan gynnwys siarad am sut yr ydym yn rhannu data gyda chydweithwyr iechyd.

Yn y dyfodol, byddwn hefyd yn edrych ar aeddfedrwydd digidol gofal cymdeithasol i ganolbwyntio’n agosach ar y sgiliau a’r gallu ym maes gofal cymdeithasol i wneud y defnydd gorau o atebion a thechnolegau digidol.

Rydyn ni am allu ymuno yn natblygiad yr Adnodd Data Cenedlaethol (NDR) a gwneud yn siŵr bod lleisiau ac anghenion gweithwyr gofal cymdeithasol yn cael eu hymgorffori yn ei ddyluniad. Mae’r NDR yn blatfform newydd sy’n dod â data am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol o bob rhan o Gymru ynghyd.

Rydyn ni hefyd am wneud yn siŵr y gallwn wneud defnydd o bob cyfle i ddefnyddio’r data gofal cymdeithasol sydd ar gael i ni, gan gynnwys mewn prosiectau ymchwil.

Rydyn ni am i ofal cymdeithasol arwain y ffordd o ran darparu data i Fanc Data SAIL ym Mhrifysgol Abertawe, fel y gallwn annog mwy o ymchwil yng Nghymru, gan ddefnyddio data Cymreig.

Ein blaenoriaeth yw annog ymchwil data mwy cysylltiedig ar ofal cymdeithasol.

Digwyddiad rhithwir

Fe wnaethon ni cynnal digwyddiad rhithwir ar 12 Medi 2023 i roi mwy o wybodaeth am y prosiect asesu aeddfedrwydd data a’r NDR.

Ymhlith y bobl a roddodd gyflwyniadau yn y digwyddiad roedd:

 • Rob Dutfield, Uwch Economegydd yn Alma Economics
 • Mike Emery, Prif Swyddog Digidol ac Arloesi (Iechyd a gofal cymdeithasol)
 • Dr John Peters, Uwch Swyddog Cyfrifol ar gyfer y rhaglen NDR.

Cysylltwch â jeni.meyrick@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech gael gwybodaeth am y cyflwyniadau neu'r hyn a drafodwyd yn ystod y digwyddiad.

Angen mwy o wybodaeth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y prosiect, cysylltwch â Jeni Meyrick, ein Harweinydd Llywodraethu Gwybodaeth, ar jeni.meyrick@gofalcymdeithasol.cymru.