CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn esbonio sut mae'r wefan hon yn cwrdd â'r rheoliadau ar gyfer hygyrchedd gwefannau'r sector cyhoeddus.

Hygyrchedd ein gwefan

Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gennym ni ac rydyn ni am i gymaint o bobl â phosib ei defnyddio, mae hynny'n golygu y dylech chi allu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • chwyddo hyd at 300% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)
 • rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

Ewch i My Computer My Way gan Ability.net i gael mwy o wybodaeth a chyngor ar sut i wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Rydym yn ymwybodol nad yw rhai rhannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • ni allwch addasu uchder llinell na bylchau testun
 • nid yw'r mwyafrif o ddogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllenwyr sgrin
 • nid oes capsiynau ar ffrydiau fideo byw
 • nid yw teitlau fideos sy'n cael eu harddangos gan ddefnyddio iFrame yn hygyrch i feddalwedd darllenwyr sgrin.

Beth i'w wneud os na allwch defnyddio rhannau o'r wefan hon

Os oes angen gwybodaeth arnoch chi ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordio sain neu braille Cysylltwch â ni neu ffoniwch 0300 30 33 444.

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi mewn saith diwrnod gwaith.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch chi'n dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydyn ni'n cwrdd â gofynion hygyrchedd, Cysylltwch â ni neu ffoniwch 0300 30 33 444.

Gweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus â sut rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni'n bersonol

Gallwn ddarparu gwasanaeth testun i bobl sy'n B / byddar, â nam ar eu clyw neu sydd â nam ar eu lleferydd.

Mae dolenni sefydlu sain yn ein swyddfeydd, neu os byddwch chi'n cysylltu â ni cyn eich ymweliad gallwn drefnu dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Cysylltwch â ni neu ffoniwch 0300 30 33 444.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Rydym wedi ymrwymo i wneud y wefan hon yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon 2.1 AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, oherwydd y diffyg cydymffurfio a restrir.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Dogfennau PDF ar ein gwefan

Mae llawer o PDFs ar ein gwefan nad yw'n hygyrch oherwydd:

 • Nid oes ganddynt dagiau y mae darllenwyr sgrin yn gwybod sut i roi'r wybodaeth.
 • Nid oes ganddynt nodau tudalen i helpu darllenwyr sgrin i lywio trwy'r wybodaeth
 • Maent yn colli diffiniad iaith i ganiatáu i ddarllenydd sgrin ddewis yr iaith gywir wrth ddarllen yn uchel.
 • Nid oes ganddynt deitl i ganiatáu i ddarllenwyr sgrin nodi pwnc y ddogfen.

Drwy gydol 2023, byddwn yn gweithio i droi pob PDF i dudalen HTML lle bo modd. Bydd unrhyw PDFs na ellir eu troi'n dudalennau HTML yn cael ei ddiweddaru i fodloni safonau hygyrchedd. Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio ffeiliau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydyn nhw'n hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio ffeiliau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydyn nhw'n hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.

Gwallau technegol ar sawl tudalen o'r wefan

Mae yna nifer o wallau technegol ar ein gwefan sy'n golygu nad yw rhai rhannau o'n cynnwys yn hygyrch. Rydym wedi rhestru isod y rhannau nad ydynt yn hygyrch a'r rhesymau a ganlyn.

 • Gwall Dilysu CSS (Lefel A)
 • Gwall Dilysu HTML (Lefel A)
 • Priodoledd WAI-ARIA diangen (Lefel A)
 • Priodoledd WAI-ARIA diangen (Lefel A)
 • Cynnwys heb ei gynnwys mewn tirnodau (Lefel A)
 • Tirnodau na ellir eu gwahaniaethu (Lefel A)
 • Mae cyferbyniad lliw yn annigonol (Lefel AA)
 • Testun cyswllt a ddefnyddir ar gyfer nifer o gyrchfannau gwahanol (Lefel A)
 • Rôl, cyflwr neu eiddo annilys WAI-ARIA (Lefel A)
 • tag "u" a ddefnyddir i fformatio testun (Lefel A)
 • Mae'r pennawd yn destun coll (Lefel A)
 • Tag trwm yn cael ei ddefnyddio i fformatio testun (Lefel A)
 • Nid yw cyrchfan cyswllt lleol yn bodoli (Lefel A)
 • Mae cyswllt delwedd ar goll testun amgen (Lefel A)
 • Delwedd heb briodoledd alt (Lefel A)
 • tag " i " yn cael ei ddefnyddio i fformatio testun (Lefel A)
 • Nid oes gan y blwch dethol unrhyw ddisgrifiad (Lefel A)
 • Nid oes gan y blwch dethol unrhyw ddisgrifiad (Lefel A)
 • Dolen wedi'i nodi yn ôl lliw yn unig (Lefel A)
 • Nid oes gan y blwch dethol unrhyw ddisgrifiad (Lefel A).

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Nid oes gan rai eiconau ddewis amgen testun, felly ni all pobl sy'n defnyddio darllenydd sgrin gyrchu'r wybodaeth. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.1.1 (cynnwys heblaw testun).

Dogfennau PDF ar ein gwefan

Nid yw darllenwyr sgrin yn gallu cyrraedd rhai dogfennau PDF. Mae hyn yn methu maen prawf llwyddiant 1.3.1 (Gwybodaeth a Pherthynas) WCAG 2.1.

Drwy gydol 2023, byddwn yn gweithio i droi pob dogfen i dudalen HTML lle bo modd. Bydd unrhyw ddogfennau na ellir eu troi'n dudalennau HTML yn cael ei ddiweddaru i fodloni safonau hygyrchedd.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Nid yw llawer o'n dogfennau PDF a Word hŷn yn cwrdd â safonau hygyrchedd - er enghraifft, efallai na fyddant wedi'u strwythuro felly maent yn hygyrch i ddarllenydd sgrin. Nid yw hyn yn cwrdd â maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.2 (enw, gwerth rôl).

Mae rhai o'n dogfennau PDF a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym PDFs gyda gwybodaeth ar sut y gall defnyddwyr gyrchu ein gwasanaethau, a ffurflenni a gyhoeddir fel dogfennau Word. Drwy gydol 2023, byddwn yn gweithio i droi pob dogfen i dudalen HTML lle bo modd. Bydd unrhyw ddogfennau na ellir eu troi'n dudalennau HTML yn cael ei ddiweddaru i fodloni safonau hygyrchedd.

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio ffeiliau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydyn nhw'n hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, nid ydym yn bwriadu trwsio Materion Tystiolaeth mewn Cyfiawnder Teulu - Llawlyfr

Bydd unrhyw PDFs neu ddogfennau Word newydd a gyhoeddwn yn cwrdd â safonau hygyrchedd.

Fideo byw

Nid oes capsiynau ar ffrydiau fideo byw. Mae hyn yn methu maen prawf WCAG 2.1 success criterion 1.2.4 (captions - live).

Nid ydym yn bwriadu ychwanegu capsiynau at ffrydiau fideo byw oherwydd bod fideo byw wedi'i eithrio rhag cwrdd â'r rheoliadau hygyrchedd.

Sut wnaethon ni brofi'r wefan hon

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 8 Rhagfyr 2022. Gwnaethom y prawf gan ddefnyddio teclyn profi hygyrchedd Siteimprove.

Gwnaethom ddefnyddio'r dull hwn oherwydd ei fod yn caniatáu inni asesu'r wefan gyfan i leoli a thrwsio materion sy'n gyffredin ar draws nifer o dudalennau ar draws pob rhan o'r wefan.

Fodd bynnag, mae'r gwefannau a restrir isod yn ar lwyfannau gwe gwahanol, er ei bod yn ymddangos bod rhai yn edrych fel ein prif wefan mae ganddynt eu datganiadau hygyrchedd eu hunain a byddant wedi'u profi ar wahân. Mae rhain yn cynnwys:

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.

Cynnwys cysylltiedig