CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Tynnu gweithiwr gofal cartref o’r Gofrestr oherwydd camymddwyn difrifol ac euogfarn droseddol

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Newyddion

Tynnu gweithiwr gofal cartref o’r Gofrestr oherwydd camymddwyn difrifol ac euogfarn droseddol

| Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae gweithiwr gofal cartref, wedi’i leoli yng Ngwynedd, wedi cael ei dynnu o’r Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad Gofal Cymdeithasol Cymru ganfod bod ei addasrwydd i ymarfer wedi’i amharu ar hyn o bryd oherwydd camymddwyn difrifol ac euogfarn droseddol.

Dywedwyd wrth y gwrandawiad bod Iestyn Owen wedi mynd i’r gwaith ar 6 Mawrth 2020 dan ddylanwad canabis, a ganfuwyd trwy brawf cyffuriau yn y gwaith.

Dridiau’n ddiweddarach, cafwyd Mr Owen yn euog yn Llys Ynadon Caernarfon o yrru dan ddylanwad MDMA yn dilyn digwyddiad ar wahân ym mis Hydref 2019.

Ar ôl clywed y dystiolaeth, penderfynodd y panel fod addasrwydd Mr Owen i ymarfer wedi’i amharu ar hyn o bryd oherwydd ei gamymddwyn difrifol a’i euogfarn droseddol.

Wrth esbonio ei benderfyniad, dywedodd y panel: “Roedd Mr Owen yn gweithio gydag unigolion agored i niwed. Clywsom fod hyn yn golygu mynd i gartrefi pobl agored i niwed ac weithiau gofalu amdanynt yn unigol.

“Clywsom hefyd mai rôl Mr Owen oedd gyrru unigolion agored i niwed i weithgareddau ac apwyntiadau eraill yn y gymuned.

“Yn ein barn ni, mae risg glir ac amlwg o niwed sylweddol i unigolion agored i niwed sy’n derbyn gofal gan unigolyn sy’n defnyddio cyffuriau anghyfreithlon.”

Aeth y panel ymlaen i ddweud: “Nid oes tystiolaeth ger ein bron i ddangos bod Mr Owen wedi datblygu unrhyw fewnwelediad ynglŷn â’i broblem gyffuriau, er iddo gwblhau cwrs adsefydlu yn rhan o’r ddedfryd a roddwyd gan Lys Ynadon Caernarfon…

“Nodwn fod Mr Owen yn dweud mai’r unig reswm y cwblhaodd y cwrs hwnnw oedd oherwydd bod ei gyfreithiwr wedi’i gynghori i wneud hynny, nid oherwydd ei fod yn derbyn bod ganddo ddibyniaeth ar gyffuriau yr oedd angen ei thrin.”

Ychwanegodd y panel: “Yn absenoldeb unrhyw fewnwelediad go iawn ac unrhyw gamau unioni ystyrlon, credwn ei bod yn annhebygol y byddai Mr Owen yn gwneud penderfyniadau gwahanol ac yn ymddwyn yn wahanol yn y dyfodol.

“Mae hyn yn golygu nid yn unig ei fod yn debygol o achosi risg i ddefnyddwyr gofal a chymorth yn y dyfodol, ond ei fod hefyd yn debygol o ymddwyn mewn ffordd sy’n tanseilio ffydd y cyhoedd yn y proffesiwn, ac yn debygol o dorri egwyddorion sylfaenol y proffesiwn.”

Penderfynodd y panel ddileu Mr Owen o’r Gofrestr, gan ddweud: “Rydym yn ymwybodol mai’r penderfyniad hwn yw’r un llymaf sydd ar gael i ni, ond daethom i’r casgliad, yn achos Mr Owen, nad oes unrhyw ffordd arall o ddiogelu’r cyhoedd rhag y risgiau y mae’n eu cyflwyno.”

Nid oedd Mr Owen yn bresennol yn y gwrandawiad tridiau, a gynhaliwyd trwy Zoom yr wythnos ddiwethaf.