CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Amodau wedi eu gosod ar gofrestriad gweithiwr gofal cartref oherwydd camymddwyn difrifol
Share
Newyddion

Amodau wedi eu gosod ar gofrestriad gweithiwr gofal cartref oherwydd camymddwyn difrifol

| Gofal Cymdeithasol Cymru

Gosodwyd amodau ar gofrestriad gweithiwr gofal cartref, wedi’i lleoli ym Mangor, am 21 mis, ar ôl i wrandawiad canfod bod ei haddasrwydd i ymarfer wedi’i amharu ar hyn o bryd oherwydd camymddwyn difrifol.

Cafodd Emma Hughes ei chyhuddo o fethu sicrhau bod cofnodion ariannol cywir wedi eu cadw a methu sicrhau bod staff wedi derbyn hyfforddiant digonol pan oedd yn gweithio fel rheolwr tîm cynorthwyol mewn gwasanaeth gofal cartref rhwng 2017 a 2019.

Cafodd Ms Hughes hefyd ei chyhuddo o ymddwyn mewn ffordd annerbyniol tuag at berson bregus a oedd yn defnyddio’r gwasanaeth yn Chwefror 2019 ac wedi bygwth cymryd y gwasanaeth gofal i ffwrdd.

Cyfaddefodd Ms Hughes, a oedd yn bresennol yn y gwrandawiad chwe diwrnod a gynhaliwyd dros Zoom yr wythnos diwethaf, i rai o’r cyhuddiadau, gan ddweud wrth y panel ei bod yn ymwybodol bod staff yn benthyg arian gan berson bregus a oedd yn derbyn gofal a chymorth gan y gwasanaeth a methodd ag adrodd y posibilrwydd o gamdriniaeth ariannol.

Cyfaddefodd Ms Hughes hefyd ei bod wedi methu cadw cyfrif am yr holl arian oedd yn berchen i’r person bregus a’i bod wedi llenwi ffurflenni misol heb wybod a oedd yr wybodaeth ariannol yn gywir.

Yn ogystal â hynny, cyfaddefodd Ms Hughes ei bod wedi caniatáu i staff ddefnyddio cyfeiriadau e-bost personol i anfon a derbyn gwybodaeth gyfrinachol a’i bod wedi methu sicrhau bod staff yn derbyn goruchwyliaeth addas.

Ar ôl ystyried y dystiolaeth a chyfaddefiad Ms Hughes, daeth y panel i’r casgliad bod rhywfaint o ymddygiad Ms Hughes yn anonest ac yn brin o uniondeb, a bod ei haddasrwydd i ymarfer wedi’i amharu ar hyn o bryd oherwydd camymddwyn difrifol.

Wrth esbonio ei benderfyniad, dywedodd y panel: “Gweithredodd Ms Hughes mewn modd anonest pan fethodd ag adrodd camddefnydd o arian [y person bregus].

“Rydym hefyd wedi darganfod ei bod wedi delio’n anaddas â [pherson arall oedd yn defnyddio’r gwasanaeth] ac wedi achosi gofid emosiynol [iddynt] a bod hyn wedi parhau am rai wythnosau yn ôl gofalwyr cartref.

“Er nad oedd ganddi rôl allweddol yn rheoli’r tîm gofal cartref, cyfrannodd Ms Hughes yn sylweddol at fethu â goruchwylio a hyfforddi staff eraill.”

Felly, penderfynodd y panel osod amodau ar gofrestriad Ms Hughes am 21 mis.

Wrth esbonio ei benderfyniad, dywedodd y panel: “Mae Ms Hughes wedi gweithio ym maes gofal cymdeithasol am 20 mlynedd ac nid oes ganddi achosion rheoleiddio blaenorol. Rydym yn derbyn ei bod yn gweithio dan bwysau sylweddol yn y gweithle a bod llawer o’r anawsterau’n deillio o’r ffaith iddi ymgymryd â rôl rheoli, y mae’n cyfaddef ei hun, nad oedd yn gweddu iddi.

“Ond yn bwysicach, gwnaethom nodi bod Ms Hughes yn edifar ac yn sylweddoli’r hyn a wnaeth.”

Ychwanegodd y panel: “Rydym yn hyderus bod ein hamodau arfaethedig yn ymarferol ac rydym yn sicr eu bod yn gymesur. Byddant yn caniatáu i Ms Hughes ddychwelyd i’r gwaith heb fod risg annerbyniol i’r cyhoedd.”