CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Achosion addasrwydd i ymarfer: cael help a chyngor
Share

Rydym yn deall bod cael eich cyfeirio atom yn gallu peri dryswch a thrallod. Rydym am helpu i’w gwneud hi’n haws i chi gymryd rhan yn yr ymchwiliad.

Bydd un swyddog addasrwydd i ymarfer yn rheoli eich achos; bydd yn deall beth sydd wedi digwydd a gall siarad â chi am eich achos ac ateb eich cwestiynau.

Byddwn yn rhoi diweddariadau rheolaidd i chi am ein hymchwiliad.

Cysylltwch â’ch swyddog achos addasrwydd i ymarfer os oes angen help arnoch i:

 • ddeall y llythyron a anfonwn atoch
 • deall y broses
 • ymateb i ni.

Mae gennym linell gymorth llesiant annibynnol a chyfrinachol am ddim a all roi cymorth i chi tra byddwch yn mynd drwy’r broses gwrandawiadau. Mae’n cael ei redeg gan Wellbeing Solutions ac mae ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Ffôn: 0808 169 8691

Cyngor proffesiynol neu gyfreithiol

Efallai y byddwch am gael cyngor proffesiynol neu gyfreithiol cyn i chi ymateb i ni. Gallwch wneud hyn trwy gysylltu â:

 • eich undeb llafur, os ydych chi’n aelod o undeb
 • cymdeithas broffesiynol, er enghraifft BASW (Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain);
 • gallech ystyried defnyddio’ch cyfreithiwr eich hun, ond gall hyn fod yn ddrud – efallai y gall sefydliadau eraill sydd wedi’u rhestru eich helpu am ddim.
 • Advocate: elusen sy’n helpu pobl i ddod o hyd i gymorth cyfreithiol am ddim. Bydd angen i chi fodloni meini prawf cymhwysedd i wneud cais am hwn a gallai Cyngor ar Bopeth eich helpu i wirio hyn.

  Ffôn: 0207 092 3960 (Dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener, 10.15am tan 12.45pm)
  E-bost: Enquiries@weareadvocate.org.uk
  Gwefan: www.weareadvocate.org.uk
 • Cyngor ar Bopeth: Mae Cyngor ar Bopeth yn rhoi cyngor annibynnol, cyfrinachol a diduedd yn rhad ac am ddim i bawb ar eu hawliau a’u cyfrifoldebau. Gallant roi cyngor ar fudd-daliadau, gwaith, dyled ac arian, hawliau defnyddwyr, teuluoedd a thai, y gyfraith a’r llysoedd, mewnfudo ac iechyd. Maent yn rhoi pwys ar amrywiaeth, yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn herio gwahaniaethu.

  Gallwch ymweld ag un o’u 3,500 o ganghennau neu gysylltu â:

  Ffôn (Cymru): 03444 772 020
  Ffôn (Lloegr): 03444 111 444
  Cyfnewid testun: 03444 111 445
  Gwefan: www.citizensadvice.org.uk/cymraeg
  Sgwrs ar-lein ar www.citizensadvice.org.uk/cymraeg

Sefydliadau a all eich helpu gydag arian neu lesiant

Gallwn roi cymorth cyfrinachol i chi trwy ein rhaglen cefnogi llesiant, ond efallai gall y sefydliadau canlynol helpu hefyd:

 • Cyngor ar Bopeth: Mae Cyngor ar Bopeth yn rhoi cyngor annibynnol, cyfrinachol a diduedd yn rhad ac am ddim i bawb ar eu hawliau a’u cyfrifoldebau. Gallant roi cyngor ar fudd-daliadau, gwaith, dyled ac arian, hawliau defnyddwyr, teuluoedd a thai, y gyfraith a’r llysoedd, mewnfudo, ac iechyd. Maent yn rhoi pwys ar amrywiaeth, yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn herio gwahaniaethu.

  Gallwch ymweld ag un o’u 3,500 o ganghennau neu gysylltu â:

  Ffôn (Cymru): 03444 772 020
  Ffôn (Lloegr): 03444 111 444
  Cyfnewid testun: 03444 111 445
  Gwefan: www.citizensadvice.org.uk/cymraeg
  Sgwrs ar-lein: www.citizensadvice.org.uk/cymraeg
 • Dewis: gwybodaeth neu gyngor ar sut i ofalu am eich llesiant chi neu lesiant rhywun arall.

  Gwefan: www.dewis.cymru
 • Dan247: Mae Dan 247 yn llinell gymorth rad ac am ddim ynghylch cyffuriau i unrhyw un yng Nghymru sydd angen gwybodaeth neu gymorth ynghylch cyffuriau neu alcohol.

  Ffôn: 08088 082 234 (ar gael 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos)
  Gwefan: www.dan247.org.uk
  Tecstiwch DAN at 81066
 • Harmless: Mae Harmless yn rhoi help, gwybodaeth, hyfforddiant ac ymgynghori ynghylch hunan-niweidio ac atal hunanladdiad. Mae ar gael i bobl sy’n hunan-niweidio, eu ffrindiau a’u teuluoedd a gweithwyr proffesiynol, a phobl sydd mewn perygl o gyflawni hunanladdiad.

  E-bost: info@harmless.org.uk
  Gwefan: www.harmless.org.uk
 • Llinell Gymorth Byw Heb Ofn: Mae Byw Heb Ofn yn rhoi help a chyngor cyfrinachol i:
  • unrhyw un sy’n profi cam-drin domestig
  • unrhyw un sy’n gwybod am rywun sydd angen help.

   Ffôn: 08088 010 800 (ar gael 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos)
   Testun: 07860 077 333 (ar gael 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos)
   E-bost: gwybodaeth@llinellgymorthbywhebofn.cymru
   Sgwrsio ar-lein ar llyw.cymru/byw-heb-ofn (ar gael 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos)
 • Mind: Mae Mind yn rhoi cyngor a chymorth i unrhyw un sy’n cael problem iechyd meddwl. Gall eu llinell gyfreithiol roi gwybodaeth i chi am gyfraith iechyd meddwl ar gyfer y cyhoedd, defnyddwyr gwasanaeth, aelodau teulu/gofalwyr, gweithwyr proffesiynol iechyd meddwl ac eiriolwyr iechyd meddwl.

  Ar gyfer unrhyw beth sy’n ymwneud ag iechyd meddwl: 0300 123 3393 (Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am tan 6pm)
  Llinell gyfreithiol Mind: 0300 466 6463
  E-bost gwybodaeth: info@mind.org.uk
  E-bost cyfreithiol: legal@mind.org.uk
  Gwefan: www.mind.org.uk
 • Refuge: Os ydych chi’n profi trais domestig, nid ydych ar eich pen eich hun. Refuge yw’r elusen genedlaethol sy’n helpu menywod, plant a dynion sy’n profi trais domestig a thrais a chamdriniaeth arall.

  Rhadffôn: 0808 2000 247 (24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos)
  Gwefan: www.refuge.org.uk
 • Relate: elusen sy’n rhoi cymorth ar berthnasoedd yng Nghymru a Lloegr. Maent yn cynnig cwnsela, gwybodaeth, cyfryngu a chymorth i unigolion, cyplau a theuluoedd, gan weithio wyneb yn wyneb, ar-lein ac ar y ffôn gyda phobl o bob cefndir a rhywioldeb, ym mhob cam bywyd.

  Gwefan: www.relate.org.uk
 • Y Samariaid: Gallwch siarad â’r Samariaid unrhyw bryd am unrhyw beth sy’n eich gofidio chi. Bydd unrhyw beth a ddywedwch chi wrthyn nhw yn aros yn gwbl gyfrinachol. Gallant eich helpu i archwilio’ch opsiynau, deall eich problemau’n well, neu fod yn glust i wrando. Mae’r Samariaid ar agor 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

  Rhadffôn: 116 123
  E-bost: jo@samaritans.org (cewch ymateb o fewn 24 awr)
  Gwefan: www.samaritans.org
 • Shelter: Mae Shelter yn helpu miliynau o bobl bob blwyddyn sy’n cael trafferth â thai gwael neu ddigartrefedd trwy eu gwasanaethau cyngor, cymorth a chyfreithiol.

  Shelter Cymru
  Ffôn: 0333 5549 996
  Gwefan: sheltercymru.org.uk/cy

  Shelter Lloegr
  Ffôn: 0808 8004 444
  Gwefan: england.shelter.org.uk
 • Stepchange: Mae Stepchange yn cynnig cyngor rhad ac am ddim ar ddyledion, yn ôl eich sefyllfa. Maent yn rhoi help a chymorth ymarferol am ba hyd bynnag y bydd ei angen arnoch.

  Gwefan: www.stepchange.org
 • Turn2Us: elusen genedlaethol i helpu pobl i ddod o hyd i fudd-daliadau, grantiau a chymorth ariannol ar-lein. Mae ganddynt gyfrifiannell fudd-daliadau i ddarganfod pa fudd-daliadau, credydau treth neu gymorth arall y wladwriaeth y mae gennych hawl iddynt.

  Gallwch ddefnyddio adnodd chwilio grantiau’r elusen i ddarganfod arian a nwyddau gan filoedd o gronfeydd elusennol.

  Gwefan: www.turn2us.org.uk