CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Yasmin Pugh
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Ni fydd yr enw yn cael ei ddatgelu
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer wedi canfod bod yr honiadau canlynol wedi’u profi yn erbyn Yasmin Pugh, gweithiwr gofal cartref.

Ar 20 Hydref 2021 yn Llys y Goron Abertawe, cawsoch eich dedfrydu am y drosedd ganlynol ac fe'ch cafwyd yn euog ar eich cyffes eich hun ar 23 Medi 2021:

a. Dwyn (gan berson arall) yn groes i A.1(1) a 7 o Ddeddf Dwyn 1968.

Canfu’r Panel fod amhariad ar addasrwydd presennol Yasmin Pugh i ymarfer a gosododd orchymyn Dileu sy’n golygu na all weithio mewn unrhyw rôl gofal cymdeithasol a reoleiddir yng Nghymru.

Mae gan Yasmin Pugh yr hawl i apelio i’r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Gweler y fersiwn Saesneg, gan mai dyma oedd iaith y gwrandawiad