CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Thomas Adams
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal preswyl i blant
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn wrandawiad o bell drwy Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Crystal Care Solutions LTD.
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer wedi canfod bod pryderon diogelu difrifol wedi’u profi yn erbyn Thomas Adams, gweithiwr gofal preswyl plant cofrestredig.

Canfu’r Panel fod addasrwydd presennol Thomas Adams i ymarfer wedi’i amharu oherwydd collfarn droseddol am feddu ar a chynhyrchu ffotograffau anweddus o blant. Fe wnaethant osod gorchymyn dileu sy'n golygu na fydd Thomas Adamas yn gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol gofrestredig yng Nghymru.

Mae gan Thomas Adams yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Thomas Adams a child care worker for Crystal Care Solutions Flint will sit before a Fitness to Practise Panel amid allegations of creating and owning child pornography.