CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Sharon Rosemary Williams
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr cymdeithasol
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Gwrandawiad o bell gan Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Gynt Cyngor Sir Gaerfyrddyn
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer a eisteddodd o bell ar 12-15 Ebrill 2021, wedi canfod honiadau ynghylch defnyddio canabis a thorri cyfrinachedd defnyddiwr y gwasanaeth a brofwyd yn erbyn Sharon Williams, gweithiwr cymdeithasol cofrestredig.

Canfu'r Panel fod nam ar ffitrwydd i ymarfer cyfredol Sharon Williams a gosododd Orchymyn Dileu sy'n golygu nad yw hi bellach yn weithiwr cymdeithasol cofrestredig gyda Gofal Cymdeithasol Cymru ac na all ymarfer mwyach mewn unrhyw rôl reoledig o fewn gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae gan Sharon Williams yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae rhesymau’r panel ar gael ar gais


Y Wasg/cyfryngau – cysylltwch â’r tim Cyfathrebu: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd: Cysylltwch â’r Clerc ar gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Honnir bod Ms Williams, wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, wedi ysmygu'n agored ac wedi cyfeirio at ei defnydd o ganabis, enwi defnyddiwr gwasanaeth a rhannu gwybodaeth am y defnyddiwr gwasanaeth gan dorri cyfrinachedd.

Honnir ymhellach i Ms Williams, er ei bod wedi'i hatal dros dro, ymweld â pherthnasau cyn gleient yn eu cartref a bygwth datgelu gwybodaeth gyfrinachol am ddefnyddwyr gwasanaeth gan arwain at gyngor Sir Gaerfyrddin yn cael gwaharddeb yn atal Ms Williams rhag gwneud datgeliadau o'r fath.