CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Sarah-Jane Badrock
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Pembrokeshire Care Ltd
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer wedi canfod bod yr euogfarnau canlynol wedi'u profi yn erbyn Sarah-Jane Badrock, Gweithiwr Gofal Domestig, gan gynnwys:

• gyrru cerbyd tra dan ddylanwad cyffuriau

• meddu ar gyffur rheoledig (canabis)

• newid marc cofrestru cerbyd yn dwyllodrus

• bod yn bryderus wrth gyflenwi Cyffuriau Dosbarth A (heroin)

• meddu ar Gyffuriau Dosbarth A gyda'r bwriad o gyflenwi

Canfu'r Panel fod nam ar ffitrwydd presennol Ms Badrock i ymarfer a gosod gorchymyn dileu sy'n golygu na fydd yn gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru. Bydd enw Ms Badrock yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr a'i rhoi ar y Rhestr o Bersonau a Ddilëwyd

Mae gan Ms Badrock yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae rhesymau’r panel ar gael ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru
Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru