CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Nerys Williams
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Gwrandawiad o bell gan Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Gynt Cartrefi Cymru
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer wedi canfod honiad o ymosodiad ar weithwyr brys a brofwyd yn erbyn Nerys Williams, gweithiwr gofal cartref cofrestredig.

Canfu'r Panel, a eisteddodd o bell ar 19 Mawrth 2021, fod yr honiadau a ganlyn wedi'u profi:

Tra'i bod wedi'i chofrestru fel Gweithiwr Gofal Cartref ac yn cael ei chyflogi gan Cartrefi Cymru fel Gweithiwr Cymorth:

1. Ar 15 Mehefin 2020, fe'ch cafwyd yn euog yn Llys Ynadon Llandudno o dri chyfrif ar wahân o ymosodiadau ar weithwyr brys yn groes i adran 39 o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 1988 ac adran 1 o Ddeddf Ymosodiadau ar Weithwyr Brys (Troseddau) 2018, y mae cawsoch eich dedfrydu i dymor o garchar ac i dalu gordal dioddefwr.

AC mae eich addasrwydd i ymarfer yn cael ei amharu oherwydd eich euogfarn am drosedd.

Canfu'r Panel fod nam ar ffitrwydd i ymarfer cyfredol Ms Williams a gosododd Orchymyn Dileu sy'n golygu bod enw Ms Williams wedi'i dynnu o'r Gofrestr ond wedi'i roi ar y Rhestr o Bobl a Dynnwyd ac nad yw'n gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol cofrestredig.

Mae gan Ms Williams yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau’r panel ar gael ar gais.

Y Wasg/cyfryngau – cysylltwch â’r tim Cyfathrebu: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd: Cysylltwch â’r Clerc ar gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Cafwyd Ms Williams yn euog yn Llys Ynadon Llandudno o dri chyhuddiad ar wahân o ymosodiadau ar weithwyr brys yn groes i adran 39 o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 1988 ac adran 1 o Ddeddf Ymosodiadau ar Weithwyr Brys (Troseddau) 2018, a chafodd ei dedfrydu i dymor o garchar. ac i dalu gordal dioddefwr.