CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Michelle Spiller
Share
Rôl cofrestredig
Rheolwr cartrefi gofal oedolion
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Tracscare Limited
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer a eisteddodd ar 5 Tachwedd 2021 wedi canfod honiadau o anonestrwydd trwy euogfarn am ladrad gan berson arall a brofwyd yn erbyn Michelle Spiller, Rheolwr Cartref Gofal Oedolion cofrestredig.

Canfu'r Panel fod nam ar addasrwydd presennol i ymarfer Michelle Spiller a gosod gorchymyn dileu sy'n golygu na all weithio mwyach mewn rôl gofal cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru.

Mae gan Michelle Spiller yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Cafwyd Ms Spiller yn euog o'r drosedd ganlynol.

Tra'ch bod wedi cofrestru fel Rheolwr Cartref Gofal Oedolion ac weid ei gyflogi gan Tracscare fel Rheolwr Cofrestredig:

1. Ar 7 Gorffennaf 2020 yn Llys y Goron Abertawe, fe'ch cafwyd yn euog o ddwyn ar eich cyfaddefiad eich hun, a cawsoch eich dedfrydu amdano ar 13 Hydref 2020 i 20 wythnos o garchar wedi'i ohirio am 12 mis a 100 awr o waith di-dâl.

AC mae eich addasrwydd i ymarfer yn cael ei amharu oherwydd eich euogfarn am drosedd