CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Michelle Handford
Rôl cofrestredig
Gweithiwr cartrefi gofal oedolion
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn wrandawiad o bell drwy Zoom
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer wedi canfod bod honiadau o bryderon diogelu difrifol wedi’u profi yn erbyn Michelle Handford, gweithiwr cartref gofal i oedolion.

Canfu’r Panel fod amhariad ar addasrwydd presennol Ms Handford i ymarfer a gosododd orchymyn dileu sy’n golygu na all weithio mwyach mewn unrhyw rôl gofal cymdeithasol a reoleiddir yng Nghymru a bydd yn cael ei rhoi ar y rhestr o bobl a ddilëwyd.

Mae gan Ms handford yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru
Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru