CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Meinir Owen
Rôl cofrestredig
Gweithiwr cartrefi gofal oedolion
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol - Cyngor Bwrdeistref Sirol Ynys Môn
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer wedi canfod bod honiadau o bryderon diogelu difrifol wedi’u profi yn erbyn Meinir Owen, gweithiwr cartref gofal i oedolion cofrestredig.

Canfu’r Panel fod amhariad ar addasrwydd presennol Ms Owen i ymarfer a gosododd Orchymyn Dileu sy’n golygu na fydd yn gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol a reoleiddir yng Nghymru. Bydd enw Ms Owen yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr a’i roi ar y Rhestr o Bobl sy’n cael eu Dileu o’r Gofrestr.

Mae gan Ms Owen yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae mwy o wybodaeth am yr achos ar gael ar gais, plîs noder y gallai peth o’r wybodaeth gael ei golygu

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru
Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru