CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Mark Weaver
Rôl cofrestredig
Gweithwir gofal plant
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol, Seashells Care And Support Service, Denbighshire
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Canfu’r Panel fod amhariad ar addasrwydd presennol Mark Weavers i ymarfer a gosododd orchymyn dileu sy’n golygu na all weithio mwyach mewn rôl gofal cymdeithasol a reoleiddir yng Nghymru.

Mae gan Mark Weaver yr hawl i apelio i’r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Tra'i fod wedi'i gofrestru fel Gweithiwr Gofal Cartref, ar 23 Tachwedd 2021 cafwyd Mark Weaver yn euog yn Llys Ynadon Llandudno o'r troseddau a ganlyn:

a. Gyrru cerbyd modur pan oedd cyfran o gyffur rheoledig penodedig, sef Cocên yn ei waed, yn fwy na'r terfyn penodedig

b. Gyrru cerbyd modur pan oedd cyfran o gyffur rheoledig penodedig, sef Delta-9-tetrahydocannabinol yn ei waed yn fwy na'r terfyn penodedig

c. Gyrru cerbyd modur pan oedd cyfran o gyffur rheoledig penodedig, sef Benzoylecgonine yn ei waed yn uwch na'r terfyn penodedig

O ganlyniad, cafodd Mark Weaver ei ddedfrydu ar 23 Tachwedd 2021 i orchymyn adsefydlu 20 diwrnod a 23 mis o waharddiad.