CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Lilian Wyn Binyon
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr Gofal Cartref'
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Gynt Carelink Homecare Services Ltd
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer (y panel) a eisteddodd o bell ar 1 Mawrth 2021 wedi canfod honiadau o dri euogfarn ar wahân am yrru cerbyd modur pan oedd cyfran y cyffur rheoledig (cocên) yn uwch na'r terfyn penodedig mewn sampl o waed, y profwyd yn ei herbyn, Lilian Wyn Binyon, gweithiwr gofal cartref cofrestredig.

Canfu'r panel hefyd fod yr honiadau wedi'u profi bod Lilian Wyn Binyon wedi dewis gwisgo ei gwisg gwaith er mwyn creu'r argraff ffug ei bod yn gweithio yn ei rôl gofrestredig ac i gael esgus rhesymol dros deithio yn ystod pandemig Coronavirus, a oedd yn groes i'r Rheoliadau Diogelu Iechyd ar waith ar y pryd.

Canfu'r Panel fod yr honiadau canlynol wedi'u profi:

Hynny, er ei fod wedi'i chofrestru fel Gweithiwr Gofal Cartref ac yn cael ei chyflogi gan Carelink Homecare Services:

1. Ar 11 Tachwedd 2019, gwnaethoch yrru cerbyd modur pan fydd cyfran a

cyffur rheoledig, sef Benzoylecgonine (cynnyrch torri corff cocên), yn

eich gwaed, sef 61 microgram, yn uwch na'r terfyn penodedig yn groes i

adran 5A (1) (a) a (2) o Ddeddf Traffig Ffyrdd 1988 ac Atodlen 2 i'r Ffordd

Deddf Troseddwyr Traffig 1988, am ba drosedd y cawsoch eich dyfarnu'n euog yn dilyn eich ple euog yn Llys Ynadon Gogledd Orllewin Cymru ar 21 Gorffennaf 2020.

2. Ar 29 Ionawr 2020, fe wnaethoch chi yrru cerbyd modur pan oedd cyfran a

cyffur rheoledig, sef Benzoylecgonine (cynnyrch torri corff cocên), yn

eich gwaed, sef 424 microgram, yn uwch na'r terfyn penodedig, yn groes i

adran 5A (1) (a) a (2) o Ddeddf Traffig Ffyrdd 1988 ac Atodlen 2 i'r Ffordd

Deddf Troseddwyr Traffig 1988, am ba drosedd y cawsoch eich dyfarnu'n euog yn dilyn eich

ple euog yn Llys Ynadon Gogledd Orllewin Cymru ar 21 Gorffennaf 2020.

3. Ar 19 Ebrill 2020, yn groes i Reoliad 8 o'r Diogelu Iechyd

(Rheoliadau Cyfyngiadau Coronafirws) (Cymru) 2020, gwnaethoch deithio o'ch

cartref yn ystod cyfnod brys heb esgus rhesymol dros wneud felly.

4.. Ar 19 Ebrill 2020, wrth yrru cerbyd modur, gwnaethoch wisgo gwisg Carelink er mwyn creu'r argraff ffug eich bod yn gweithio yn eich rôl gofrestredig ac roedd ganddo’ch esgus rhesymol dros deithio o'ch cartref.

5. Eich ymddygiad â chyhuddiad 4:

(a) yn anonest; a / neu

(b) heb uniondeb.

Ac mae eich addasrwydd i ymarfer yn amharu ar eich euogfarnau am y troseddau

y cyfeirir atynt yng nghyhuddiadau 1 a 2 ac oherwydd eich camymddwyn difrifol mewn perthynas â chyhuddiadau 3, 4 a 5.

Canfu'r Panel fod nam ar addasrwydd presennol i ymarfer Lilian Wyn Binyon a gosododd Gorchymyn Dileu sy'n golygu na fydd hi'n gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru.

Mae gan Lilian Wyn Binyon yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.


Mae cyfrif llawn o resymau’r panel ar gael ar gais.

Y Wasg/cyfryngau – cysylltwch â’r tim Cyfathrebu: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd: Cysylltwch â’r Clerc ar gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Mae gan Ms Binyon dri chollfarn ar wahân, ar 11 Tachwedd 2019, 29 Ionawr 2020 a 19 Ebrill 2020, yn dilyn pledion euog, am yrru cerbyd modur pan oedd cyfran cyffur rheoledig (cocên) yn ei gwaed yn uwch na'r terfyn penodedig yn groes i adran 5A (1) (a) a (2) o Ddeddf Traffig Ffyrdd 1988 ac Atodlen 2 i Ddeddf Troseddwyr Traffig Ffyrdd 1988.

Honnir hefyd ar 19 Ebrill 2020 fod Ms Binyon yn gwisgo ei gwisg Carelink er mwyn creu’r argraff ffug ei bod yn gweithio yn ei rôl gofrestredig i gael esgus rhesymol dros deithio.