CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Leanne Gray
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn wrandawiad o bell drwy Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Yn flaenorol Abacare
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer wedi profi’r canlynol yn erbyn Leanne Gray, gweithiwr cofrestredig yn y cartref.

Methodd Ms Gray â chynnal ffin broffesiynol briodol â gŵr Unigolyn B ac ym mis Mawrth 2020 methodd â datgelu euogfarnau troseddol blaenorol (a restrir isod) yn ei chais i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

• Twyll trwy gynrychiolaeth ffug

• Dwyn arian

• Bod yn feddw ​​ac afreolus

• Ymosodiad trwy guro gweithiwr brys

• Torri Dedfryd Ohiriedig

• Gyrru cerbyd a yrrir yn fecanyddol ar ffordd/mewn man cyhoeddus heb ofal a sylw priodol

• Methu â stopio ar ôl damwain ar 26 Medi 2019

• Methu â rhoi gwybod am ddamwain ar 26 Medi 2019

• Methu â darparu gwybodaeth gyrrwr ynghylch hunaniaeth gyrrwr ar 5 Tachwedd 2019

• Ymosod drwy guro gweithiwr brys ar 13 Ebrill 2020

• Gyrru'n beryglus

Canfu’r Panel fod amhariad ar addasrwydd presennol Leanne Gray i ymarfer a gosododd Orchymyn Dileu sy’n golygu na all weithio mwyach mewn unrhyw rôl gofal cymdeithasol a reoleiddir yng Nghymru a bydd yn cael ei rhoi ar y rhestr o bobl a ddilëwyd.

Mae gan Leanne Gray yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru
Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymruCrynodeb o honiadau

Honnir bod Ms Gray wedi methu â datgelu gwybodaeth yn ei chais ar gyfer ac yn ystod ei chofrestriad gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. Honnir hefyd bod Ms Gray wedi methu â chynnal ffin broffesiynol briodol gydag aelod o deulu defnyddiwr gofal a chymorth