CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Kizzy Anne Jones
Rôl cofrestredig
Rheolwr cartrefi gofal oedolion
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Glasallt Fawr
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer wedi canfod bod honiadau o ladrad ac anonestrwydd wedi'u profi yn erbyn Ms Jones, rheolwr cofrestredig cartref gofal i oedolion.

Canfu’r Panel fod amhariad ar addasrwydd presennol Ms Jones i ymarfer a gosododd orchymyn dileu. Ni fydd Ms Jones yn gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru. Bydd enw Ms Jones yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr a'i roi ar y Rhestr o Bobl sy'n cael eu Dileu o'r Gofrestr.

Mae gan Ms Jones yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Mae rhagor o wybodaeth am yr achos ar gael ar gais. Fodd bynnag, sylwch y gallai rhywfaint o wybodaeth gael ei golygu.

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru