CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Kevin Franz
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Tereen Limited
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer wedi canfod euogfarn o dwyll drwy Gam-drin Swydd wedi ei brofi yn erbyn Kevin Franz, gweithiwr gofal cartref cofrestredig.

Canfu'r Panel fod nam ar addasrwydd i ymarfer presennol Kevin Franz a gosododd Orchymyn Dileu sy'n golygu na fydd yn gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol a reoleiddir yng Nghymru. Bydd enw Kevin Franz yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr a'i roi ar y Rhestr o Bersonau a Ddilëwyd.

Mae gan Kevin Franz yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y penderfyniad ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Er ei fod wedi'i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru fel Gweithiwr Gofal Cartref, ar 17 Mai 2022, cafwyd Mr Franz yn euog o Dwyll drwy Gamddefnyddio Swydd.