CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Keith Marchant
Rôl cofrestredig
Rheolwr Gofal Catref
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Innovate Trust
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer wedi canfod bod pryderon diogelu difrifol wedi'u profi yn erbyn Keith Marchant, rheolwr gofal cartref cofrestredig.

Canfu'r Panel fod nam ar addasrwydd i ymarfer presennol Keith Marchant a gosododd Orchymyn Dileu sy'n golygu na fydd yn gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol a reoleiddir yng Nghymru. Bydd enw Keith Marchant yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr a'i roi ar y Rhestr o Bersonau a Ddilëwyd.

Mae gan Keith Marchant yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y penderfyniad ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Bydd Panel Addasrwydd i Ymarfer yn ystyried pryderon diogelu mewn perthynas â Keith Marchant, Rheolwr Gofal Cartref cofrestredig.