CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Karl Blackwell
Rôl cofrestredig
Gwethwir cymdeithasol
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Reed Social Care
Math o wrandawiad
Panel Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer wedi canfod bod Gorchymyn Dileu a osodwyd gan Social Work England wedi profi yn erbyn Mr Blackwell, Gweithiwr Cymdeithasol cofrestredig.

Canfu’r Panel fod amhariad ar addasrwydd presennol Mr Blackwell i ymarfer a gosododd Orchymyn Dileu sy’n golygu bod Mr Blackwell wedi’i dynnu oddi ar Gofrestr Gofal Cymdeithasol Cymru ac na all ymarfer mwyach fel gweithiwr cymdeithasol na galw ei hun yn weithiwr cymdeithasol yng Nghymru.

Mae gan Mr Blackwell yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Yn dilyn gwrandawiad Addasrwydd i Ymarfer Social Work England, yn Chwefror 2022, a benderfynwyd bod amhariad ar addasrwydd Mr Blackwell i ymarfer a gosodwyd Gorchymyn Dileu.