CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Karan Jones
Rôl cofrestredig
Gweithiwr cymdeithasol
Canlyniad
Gorchymyn Cofrestru Amodol am 2 flynedd o 11/08/2023 i 10/08/2025
Lleoliad
Gwrandawiad preifat ar Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Cyngor Caerdydd
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

1. Mae'n rhaid i chi hysbysu'r unigolion / sefydliadau canlynol fod gennych amodau a osodir ar eich cofrestriad o dan weithdrefnau Addasrwydd i Ymarfer Gofal Cymdeithasol Cymru a datgelu'r amodau iddynt:

i) unrhyw sefydliad neu berson sy'n cyflogi, yn contractio neu'n eich defnyddio i ymgymryd â gwaith cymdeithasol neu waith gofal cymdeithasol;

ii) unrhyw asiantaeth gofal cymdeithasol yr ydych wedi cofrestru â hi neu'n gwneud cais i gael eich cofrestru â hi (ar adeg y cais);

iii) Unrhyw ddarpar gyflogwr gofal cymdeithasol (ar adeg y cais)

iv) unrhyw sefydliad addysgol yr ydych yn ymgymryd â chwrs sy'n gysylltiedig â gwaith cymdeithasol neu ofal cymdeithasol, neu unrhyw sefydliad o'r fath yr ydych yn gwneud cais iddo i ddilyn cwrs o'r fath (ar adeg y cais).

2. Rhaid i chi hysbysu Gofal Cymdeithasol Cymru o fewn 5 diwrnod gwaith o dderbyn unrhyw benodiad gwaith cymdeithasol/gofal cymdeithasol (boed yn gyflogedig neu'n ddi-dâl) sy'n gofyn am gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru a rhoi manylion cyswllt y cyflogwr newydd i Gofal Cymdeithasol Cymru, teitl swydd y swydd rydych wedi'i derbyn, a chyfeiriad eich gweithle newydd.

3. O fewn 5 diwrnod gwaith ar ôl derbyn unrhyw benodiad gofal cymdeithasol/gwaith, rhaid i chi hefyd ddarparu cadarnhad ysgrifenedig wedi'i lofnodi (gan eich rheolwr) gan eich cyflogwr newydd ei fod yn ymwybodol o'r cyflwr/amodau a osodwyd, a'u bod yn barod i'ch cefnogi i gydymffurfio â'r amodau

4. Rhaid i chi hysbysu Gofal Cymdeithasol Cymru o unrhyw ymchwiliad proffesiynol a gychwynnwyd yn eich erbyn a / neu unrhyw achos disgyblu proffesiynol a gymerwyd yn eich erbyn o fewn 2 ddiwrnod ar ôl i chi dderbyn hysbysiad ohonynt.

5. Rhaid i chi, o fewn tri mis, ymgymryd â chwrs hyfforddi (neu gyfuniad o gyrsiau) sy'n cynnwys y pynciau canlynol: ffiniau proffesiynol, diogelu a rheoli risg a darparu tystiolaeth ysgrifenedig o fynychu a phasio'r hyfforddiant gofynnol. Rhaid i Gofal Cymdeithasol Cymru gymeradwyo unrhyw hyfforddiant neu ddysgu yn ffurfiol cyn i chi ddechrau ar unrhyw gwrs neu ddysgu, a dylid darparu pob hyfforddiant mewn cyd-destun Cymreig.

6. Wrth weithio fel gweithiwr cymdeithasol neu weithiwr / rheolwr gofal cymdeithasol, rhaid i chi aros o dan oruchwyliaeth rheolwr llinell gweithle, mentor neu oruchwyliwr a enwebwyd gan eich cyflogwr am 18 mis. Dylai'r cyfarfodydd goruchwylio gynnwys;

i) eich cadw at ffiniau proffesiynol, a'u cynnal a chadw gyda defnyddwyr gofal a chymorth;

ii) eich dealltwriaeth o, ac arfer effeithiol mewn perthynas â diogelu defnyddwyr gofal a chymorth, ac yn enwedig o ran asesu risg.

Os yw'r rheolwr/mentor/goruchwyliwr yn newid, dylech gadarnhau i'r Swyddog Addasrwydd i Ymarfer yn ysgrifenedig eu bod wedi cael gwybod am y cyflwr.

Os bydd y rheolwr/mentor/goruchwyliwr yn newid, dylech anfon cadarnhad ysgrifenedig (ar bapur pennawd) i'r Swyddog Addasrwydd i Ymarfer a lofnodwyd gan eich rheolwr/mentor/goruchwyliwr newydd sy'n nodi'n glir eu bod yn ymwybodol o'r amodau y dylid cadw atynt a'u bod yn cefnogi cydymffurfiaeth yr amodau.

7. Rhaid i chi gyfarfod â'ch rheolwr llinell, mentor neu oruchwyliwr o leiaf bob mis i drafod safon eich perfformiad. Os bydd y rheolwr/mentor/goruchwyliwr yn newid, dylech gyflwyno cadarnhad ysgrifenedig (ar bapur pennawd) wedi'i lofnodi gan eich rheolwr/mentor/goruchwyliwr newydd sy'n nodi'n glir eu bod yn ymwybodol o'r amodau y dylid cadw atynt a'u bod yn cefnogi cydymffurfiaeth yr amodau.

8. Rhaid i chi ofyn i'ch rheolwr llinell, mentor neu oruchwyliwr ddarparu adroddiad ysgrifenedig sy'n nodi safon eich perfformiad i Gofal Cymdeithasol Cymru bob tri mis ac o leiaf 28 diwrnod cyn unrhyw wrandawiad adolygu. Os bydd y rheolwr/mentor/goruchwyliwr yn newid, dylech gyflwyno cadarnhad ysgrifenedig (ar bapur pennawd) wedi'i lofnodi gan eich rheolwr/mentor/goruchwyliwr newydd sy'n nodi'n glir eu bod yn ymwybodol o'r amodau y dylid cadw atynt a'u bod yn cefnogi cydymffurfiaeth yr amodau.

9. Rhaid i chi gydsynio i Gofal Cymdeithasol Cymru gyfnewid, yn ôl yr angen, wybodaeth am safon eich perfformiad gyda'ch rheolwr llinell, mentor neu oruchwyliwr neu unrhyw berson arall sydd neu a fydd yn ymwneud â'ch hyfforddiant a'ch goruchwyliaeth gydag unrhyw gyflogwr, darpar gyflogwr, a gydag unrhyw sefydliad addysgol.