CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Judith Maloney
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Tereen Ltd, Conwy
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer, a eisteddodd ar 15 Tachwedd 2021, wedi canfod honiadau o fethiant i roi meddyginiaeth gywir i ddefnyddiwr gofal a chefnogaeth, a methiant i riportio a chofnodi hyn yn unol â pholisi Meddyginiaeth ei chyflogwr a brofwyd yn erbyn Judith Maloney, cofrestrydd cofrestredig, gweithiwr gofal cartref. Canfuwyd hefyd honiadau ei bod wedi cofnodi'r feddyginiaeth fel un a roddwyd yn gywir ac wedi cyfarwyddo cydweithiwr i beidio â rhoi gwybod am y digwyddiad.

Canfu'r Panel fod nam ar addasrwydd presennol i ymarfer Judith Maloney a gosod Gorchymyn Dileu sy'n golygu na fydd hi'n gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru. Bydd enw Judith Maloney yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr a'i roi ar y Rhestr o Bobl a Dynnwyd.

Mae gan Judith Maloney yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru