CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
James Delgado-Gilpin
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Mae hwn yn wrandawiad o bell drwy Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Yn flaenorol D&S Care Homes
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer wedi canfod honiadau o bryderon diogelu difrifol wedi profi yn erbyn James Delgado-Gilpin, Gweithiwr Gofal Plant Preswyl.

Canfu'r Panel fod nam ar ffitrwydd presennol Mr Delgado-Gilpin i ymarfer a gosododd orchymyn dileu sy'n golygu na all weithio mwyach mewn unrhyw rôl gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru a bydd yn cael ei roi ar Rhestr o Bersonau a Ddilëwyd

Mae gan Mr Delgado-Gilpin yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae rhesymau’r panel ar gael ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru
Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Bydd y gwrandawiad hwn yn ystyried pryderon diogelu difrifol a godwyd mewn perthynas ag ymddygiad Mr Delgado-Gilpin.