CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Iestyn Owen
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn wrandawiad ar Zoom -
Cyflogwr
Cyngor Gwynedd
Math o wrandawiad
Panel Addasrwydd i Ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer a eisteddodd ar 17-19 Awst wedi canfod yr honiadau wedi profi bod Iestyn Owen, gweithiwr gofal cartref, wedi mynd i waith o dan ddylanwad canabis a ganfuwyd mewn prawf cyffuriau yn y gwaith.

Canfu'r Panel fod nam ar ffitrwydd i ymarfer cyfredol Iestyn Owen a gosod gorchymyn dileu sy'n golygu na all weithio mwyach mewn rôl a reoleiddir ym maes gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae gan Iestyn Owen yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae rhesymau’r panel ar gael ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

· Ar 6 Mawrth 2020, adroddwyd ei fod yn gweithio dan ddylanwad canabis (cyffur rheoledig Dosbarth B). Canfuwyd hyn oherwydd prawf cyffuriau yn y gwaith.

· Ar 9 Mawrth 2020, cafwyd Mr Owen yn euog o drosedd yn groes i adran 5 (1) (a) a (2) o Ddeddf Traffig Ffyrdd 1988 ac Atodlen 2 i Ddeddf Troseddwyr Traffig Ffyrdd 1988, yn yr ystyr bod Mr Owen wedi gyrru cerbyd modur pan oedd cyfran cyffur rheoledig, sef Methylenedioxymethamphetamine, yn ei waed yn uwch na'r terfyn penodedig.