CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Gaynor Jayne Brownson
Share
Rôl cofrestredig
Rheolwr cartref gofal i oedolion
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Gwrandawiad o bell gan Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Gynt Red Croft Care Home, Colwyn Bay
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer a eisteddodd o bell ar 19-21 Ebrill 2021 wedi canfod honiadau a brofwyd yn erbyn Ms Brownson, a oedd yn rheolwr ar Gartref Gofal Redcroft. Roedd yr honiadau'n cynnwys methiannau lluosog i amddiffyn y preswylwyr rhag camdriniaeth, esgeulustod a / neu driniaeth amhriodol; a methiant i hyrwyddo a chynnal diogelwch a lles yr unigolion yn ei gofal ac i redeg y cartref gyda gofal, cymhwysedd a sgil ddigonol.

Canfu'r Panel fod nam ar addasrwydd presennol i ymarfer Gaynor Brownson a gosod Gorchymyn Dileu sy'n golygu na all weithio mwyach fel rheolwr cartref gofal oedolion nac unrhyw rôl arall a reoleiddir mewn gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae gan Gaynor Brownson yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

Crynodeb o honiadau

Er bod Ms Brownson yn rheolwr y cartref, honnir bod sawl methiant i amddiffyn y preswylwyr gan gynnwys:

· amddiffyn rhag camdriniaeth, esgeulustod a/neu driniaeth amhriodol

· hyrwyddo a chynnal diogelwch a lles yr unigolion yn ei gofal a rhedeg y cartref gyda digon o ofal, cymhwysedd a sgil.