CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Claire Sheppeck
Share
Rôl cofrestredig
Rheolwr cartref gofal i oedolion
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Gwrandawiad o bell gan Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Gynt SOUTHERN CARE GROUP
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer a eisteddodd o bell ar 22 - 30 Ebrill 2021, wedi canfod honiadau wedi’u profi bod Claire Sheppeck, rheolwr cartref gofal oedolion cofrestredig, wedi methu â sicrhau bod dau gartref gofal yn cael eu rhedeg gyda digon o ofal, cymhwysedd a sgil mewn ffordd a oedd yn amddiffyn, hyrwyddo a chynnal diogelwch a lles unigolion.

Canfu'r Panel fod nam ar addasrwydd presennol i ymarfer Claire Sheppeck a gosod Gorchymyn Dileu sy'n golygu na fydd hi'n gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru.

Mae gan Ms Sheppeck yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

Cyfryngau/y wasg: cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd: cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Honnir y dylai Ms Sheppeck fel cynghorydd sicrhau ansawdd ar gyfer Coed Duon fod wedi cefnogi Ms Mellor i redeg y cartref ac felly ei bod yn gyfrifol ar y cyd am y methiannau.

Honnir ymhellach fod Ms Sheppeck yn rheoli Plas Coch ac wedi methu ag amddiffyn, hyrwyddo a chynnal diogelwch ar lles yr unigolion yn ei gofal ac wedi methu â rhedeg y cartref gyda gofal, cymhwysedd a sgil digonol.