CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Claire Louise Williams
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn wrandawiad o bell drwy Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol M and D Care, Swansea
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer wedi canfod pryderon diogelu difrifol wedi eu profi yn erbyn Claire Louise Williams, Gweithiwr Gofal yn y Cartref.

Canfu'r Panel fod nam ar ffitrwydd presennol Claire Louise Williams i ymarfer a gosododd Orchymyn Dileu sy'n golygu na fydd yn gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru. Bydd enw Claire Louise Williams yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr a'i rhoi ar y Rhestr o Bobl a Dynnwyd.

Mae Claire Louise Williams â'r hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y penderfyniad ar gais.

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru
Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru