CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Anthony Edward Jones
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal preswyl i blant
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn wrandawiad o bell drwy Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Outcomes First Group (Options Kinsale)
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer wedi canfod pryderon diogelu difrifol wedi eu profi yn erbyn Anthony Edward Jones, gweithiwr gofal plant preswyl cofrestredig.

Canfu'r Panel fod nam ar ffitrwydd presennol Anthony Edward Jones i ymarfer a gosododd Orchymyn Dileu sy'n golygu na fydd yn gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol reoledig yng Nghymru.

Bydd enw Anthony Edward Jones yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr ac yn cael ei roi ar y Rhestr o Bobl a Dynnwyd.

Mae gan Anthony Edward Jones yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y penderfyniad ar gais.

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru
Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru