CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Anthony Abbiss
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal preswyl i blant
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Rwrandawiad o bell gan Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Gynt Horizons Educare
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Eisteddodd Panel Addasrwydd i Ymarfer (y panel) ar 7-8 Ebrill 2021.

Honnwyd bod Mr Abbiss ym mis Rhagfyr 2018 wedi gwneud ymyriad corfforol amhriodol mewn perthynas â Pherson Ifanc A drwy lusgo coesau neu ffêr ar hyd yr ardal lanio.

Canfu'r Panel fod y cyhuddiad wedi'i brofi yn erbyn Anthony Abbiss, gweithiwr gofal plant preswyl cofrestredig.

Canfu'r Panel fod amhariad ar addasrwydd i ymarfer presennol Anthony Abbiss ac fe osodwyd gorchymyn dileu sy'n golygu nad yw bellach wedi'i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru ac na all ymarfer mewn rôl a reoleiddir ym maes gofal cymdeithasol.

Mae gan Anthony Abbiss yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Crynodeb o honiadau

Honnir i Mr Abbiss ddefnyddio ymyrraeth gorfforol amhriodol gyda Person Ifanc A trwy lusgo ar hyd y llawr wrth y coesau neu fferau