CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Alan Painter
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal preswyl i blant
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Mae hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Gynt Cyngor Dinas Casnewydd
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarefer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer wedi ystyried addasrwydd cyfredol i ymarfer Alan Painter, gweithiwr gofal plant preswyl cofrestredig, yn dilyn digwyddiad domestig.

Canfu'r Panel fod nam ar ffitrwydd presennol i ymarfer Alan Painter a gosod Gorchymyn Dileu sy'n golygu na all weithio mwyach mewn rôl gofal cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru.

Mae gan Alan Painter yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Bydd y Panel yn ystyried amhariad y Person Cofrestredig mewn perthynas â honiad yn dilyn digwyddiad domestig