CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Ffurflen cwyno
Dylech chi gwblhau’r ffurflen hon os ydych chi’n anfodlon ag unrhyw wasanaeth sy’n cael ei ddarparu gan Gofal Cymdeithasol Cymru a’ch bod am i ni ymchwilio i’r mater ymhellach.

Eich manylion

Cyfeiriad

Manylion eich cwyn

Nodwch fanylion yr adran neu’r unigolyn sy’n destun eich cwyn, lle bo hynny’n briodol.

Beth yw eich cwyn?

Os yn berthnasol

Manylion cynrychiolydd

Ydych chi’n dymuno i gydweithiwr/ cynrychiolydd undeb llafur/ gweithiwr cymorth eich cefnogi yn ystod y weithdrefn?
Cyfeiriad eich cynrychiolydd