Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Diogelu

Pwrpas diogelu yw amddiffyn plant ac oedolion rhag camdriniaeth neu esgeulustod ac addysgu rhai sydd o'u cwmpas i adnabod yr arwyddion a'r peryglon. Mae ystod eang o feysydd pwnc penodol i gefnogi dysgu a dealltwriaeth ar gyfer pobl mewn gwaith gofal cymdeithasol ar bob lefel.

Pecyn Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu

Rydym yn cynllunio i ddiweddaru’r pecyn Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan i gynnwys Gweithdrefnau Diogelu Cymru newydd.

Os ydych yn defnyddio’r pecyn i gyflwyno hyfforddiant cyn bod y fersiwn ddiwygiedig ar gael, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn a chyfeirio at Weithdrefnau Diogelu Cymru a rhan 7 o’r canllawiau statudol yn yr hyfforddiant.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Mae'r pecyn hwn i gefnogi pob gweithiwr ym maes gofal cymdeithasol, yn y trydydd sector a sawl rôl arall sy’n gweithio gyda phlant neu oedolion sy’n wynebu risg.

Nod y pecyn yw darparu neges gyson ynglŷn â chyfrifoldebau Diogelu ledled Cymru.

Mae’r pecyn yn gyffredinol ar y cyfan ond mae modd i’r hyfforddwr deilwra’r hyfforddiant i unrhyw anghenion dysgu penodol sydd gan ei gynulleidfa.

Mae’r cynnwys wedi esblygu i adlewyrchu natur gyfnewidiol Diogelu yn gyffredinol ond hefyd i adlewyrchu cyfeiriad clir y gwaith o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Pwy ddylai ddefnyddio'r pecyn?

Mae'r pecyn hwn ar gyfer y rhai hynny sy'n:

  • newydd i ddiogelu
  • edrych i adnewyddu eu gwybodaeth am ddiogelu
  • hwyluso hyfforddiant diogelu mewnol
  • gweithio neu wirfoddoli yn y sector preifat, cyhoeddus neu'r trydydd sector
  • pwy sydd mewn cysylltiad â phlant, pobl ifanc neu oedolion sydd mewn perygl.

Sut bydd y pecyn yn eich helpu chi?

Bydd yr pecyn hwn yn eich helpu chi:

  • adnabod gwahanol fathau o niwed
  • adnabod camdriniaeth ac esgeuluso
  • deall sut y gellir gwarchod unigolion.

Rydym wedi diweddaru’r pecyn Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan i gynnwys Gweithdrefnau Diogelu Cymru newydd.

Am fwy o wybodaeth, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn a chyfeirio at Weithdrefnau Diogelu Cymru a rhan 7 o’r canllawiau statudol yn yr hyfforddiant.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Mae'r pecyn hwn i gefnogi pob gweithiwr ym maes gofal cymdeithasol, yn y trydydd sector a sawl rôl arall sy’n gweithio gyda phlant neu oedolion sy’n wynebu risg.

Nod y pecyn yw darparu neges gyson ynglŷn â chyfrifoldebau Diogelu ledled Cymru.

Mae’r pecyn yn gyffredinol ar y cyfan ond mae modd i’r hyfforddwr deilwra’r hyfforddiant i unrhyw anghenion dysgu penodol sydd gan ei gynulleidfa.

Mae’r cynnwys wedi esblygu i adlewyrchu natur gyfnewidiol Diogelu yn gyffredinol ond hefyd i adlewyrchu cyfeiriad clir y gwaith o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Achredu a chydnabod dysgu

Mae’r Pecyn Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu wedi’i chydnabod fel Hyfforddiant Diogelu Lefel 2.

Roedd gan fersiynau blaenorol o’r pecyn yma lyfr gwaith cysylltiedig, ond nid yw hwn ar gael bellach, ac rydyn ni’n awgrymu defnyddio’r llyfr gwaith ‘Diogelu Unigolion’ o’r Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan yn ei le.

Rydyn ni’n ystyried sut i gydnabod y dysgu a gyflawnwyd gan y rhai sy’n cwblhau’r pecyn yma ar hyn o bryd. Ar ôl i ni wneud penderfyniad, bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru.

Diogelu a'r Ddeddf

Mae adnoddau pellach, yn enwedig am y gofynion diogelu yn y Ddeddf Lles (Cymru) Gwasanaethau Cymdeithasol ac, ar gael ar yr Hyb Gwybodaeth a Dysgu.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.