Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Diogelu

Pwrpas diogelu yw amddiffyn plant ac oedolion rhag camdriniaeth neu esgeulustod ac addysgu rhai sydd o'u cwmpas i adnabod yr arwyddion a'r peryglon. Mae ystod eang o feysydd pwnc penodol i gefnogi dysgu a dealltwriaeth ar gyfer pobl mewn gwaith gofal cymdeithasol ar bob lefel.

Pecyn Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu

Rydym yn cynllunio i ddiweddaru’r pecyn Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan i gynnwys Gweithdrefnau Diogelu Cymru newydd.

Os ydych yn defnyddio’r pecyn i gyflwyno hyfforddiant cyn bod y fersiwn ddiwygiedig ar gael, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn a chyfeirio at Weithdrefnau Diogelu Cymru a rhan 7 o’r canllawiau statudol yn yr hyfforddiant.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Mae'r pecyn hwn i gefnogi pob gweithiwr ym maes gofal cymdeithasol, yn y trydydd sector a sawl rôl arall sy’n gweithio gyda phlant neu oedolion sy’n wynebu risg.

Nod y pecyn yw darparu neges gyson ynglŷn â chyfrifoldebau Diogelu ledled Cymru.

Mae’r pecyn yn gyffredinol ar y cyfan ond mae modd i’r hyfforddwr deilwra’r hyfforddiant i unrhyw anghenion dysgu penodol sydd gan ei gynulleidfa.

Mae’r cynnwys wedi esblygu i adlewyrchu natur gyfnewidiol Diogelu yn gyffredinol ond hefyd i adlewyrchu cyfeiriad clir y gwaith o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Pwy ddylai ddefnyddio'r pecyn?

Mae'r pecyn hwn ar gyfer y rhai hynny sy'n:

  • newydd i ddiogelu
  • edrych i adnewyddu eu gwybodaeth am ddiogelu
  • hwyluso hyfforddiant diogelu mewnol
  • gweithio neu wirfoddoli yn y sector preifat, cyhoeddus neu'r trydydd sector
  • pwy sydd mewn cysylltiad â phlant, pobl ifanc neu oedolion sydd mewn perygl.

Sut bydd y pecyn yn eich helpu chi?

Bydd yr pecyn hwn yn eich helpu chi:

  • adnabod gwahanol fathau o niwed
  • adnabod camdriniaeth ac esgeuluso
  • deall sut y gellir gwarchod unigolion.

1. Adnoddau hyfforddwyr

Adnoddau a ddarperir yn benodol ar gyfer yr hyfforddwr i'w helpu i baratoi i gyflwyno'r hyfforddiant a chefnogi achrediad.

Icon dogfen
Dogfen
Cyflwyniad a Chefndir y pecyn - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Cynllun gwers ir Hyfforddwr - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Rhestr o r adnoddau sydd yn y pecyn - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Cyflwyniad Powerpoint - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Llyfr gwaith sydd ei angen i gael achrediad - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Ffurflen werthuso sesiwn hyfforddi - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Newidiadau yn y cynnwys ers fersiynau blaenorol - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adnoddau diogelu pellach - pecyn Diogelu fersiwn 3

2. Adnoddau'r dysgwr

Adnoddau y gall y dysgwr eu defnyddio ar gyfer eu datblygiad personol a phroffesiynol.

Icon dogfen
Dogfen
Cyflwyniad Powerpoint - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Cynllun Gweithredu Personol ir Dysgwr - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Llyfr gwaith sydd ei angen i gael achrediad - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Ffurflen werthuso sesiwn hyfforddi - pecyn Diogelu fersiwn 3

3. Deunyddiau hyfforddi

Adnoddau hyfforddi i helpu dysgwyr a chefnogi eu gwybodaeth.

Icon dogfen
Dogfen
Taflen deddfwriaeth a chanllawiau - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adnoddau diogelu pellach - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Taflen cam-drin emosiynol seicolegol Gweithgaredd 5 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Taflen cam-drin corfforol Gweithgaredd 5 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Taflen cam-drin ariannol Gweithgaredd 5 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Taflen esgeulustod Gweithgaredd 5 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Taflen cam-drin rhywiol Gweithgaredd 5 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Taflen camfanteisio'n rhywiol ar blant Gweithgaredd 5 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Taflen oedolyn sy'n wynebu risg - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Taflen plentyn sy'n wynebu risg - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Taflen Rhwystrau i Rannu Honiadau ac Amheuon Gweithgaredd 6 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Taflen Crynodeb Datgelu Honiadau Gweithgaredd 8 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Taflen Gair i Gall i gadw cofnodion da Gweithgaredd 9 - pecyn Diogelu fersiwn 3

4. Adnoddau gweithgaredd

Resources to support interactive learning, will require some trainer preparation before delivery of training.

Icon dogfen
Dogfen
Egwyddorion a gwerthoedd cardiau geiriau i w paratoi Gweithgaredd 1 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Cardiau ymateb Ydy / Nac ydy iw paratoi Gweithgaredd 2 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Senarios i w dewis Gweithgaredd 2 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Taflen Atebion Categorïau Cam-drin Gweithgaredd 5 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Cofnodi Digwyddiad Gweithgaredd 9 - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Senarios Camdriniaeth, Niwed ac Esgeulustod Dewisol Gweithgaredd 11b - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Taflen Atebion Adolygiadau Ymarfer Gweithgaredd 7 - pecyn Diogelu fersiwn 3

5. Adolygiadau ymarfer

Er mwyn archwilio materion Diogelu yn ddyfnach fel y canfyddir mewn detholiad o achosion mawr, gall hyfforddwr ddewis pa rai i'w defnyddio. Cynnwys sensitif, rydym yn cynghori rhybudd.

Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Plentyn M - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Keanu Williams - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Jessica Chapman a Holly Wells - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Steven Hoskin - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Victoria Climbie - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Vanessa George - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Operation Jasmine - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Rochdale - pecyn Diogelu fersiwn 3
Icon dogfen
Dogfen
Adolygiad Ymarfer Plentyn DS - pecyn Diogelu fersiwn 3

Diogelu a'r Ddeddf

Mae adnoddau pellach, yn enwedig am y gofynion diogelu yn y Ddeddf Lles (Cymru) Gwasanaethau Cymdeithasol ac, ar gael ar yr Hyb Gwybodaeth a Dysgu.

Adnoddau Diogelu eraill

Adnoddau Diogelu Ychwanegol i helpu Cynghorwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth.

Icon dogfen
Dogfen
Llawlyfr Rhianta Corfforaethol Mehefin 2016
Icon dogfen
Dogfen
Diogelu Oedolion - Llawlyfr i Gynghorwyr
Icon dogfen
Dogfen
Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant – Mae’n gallu Digwydd ac Yn Digwydd Yma - pecyn adnoddau ar gyfer cynghorwyr yng Nghymru
Icon dogfen
Dogfen
Adnoddau diogelu pellach - pecyn Diogelu fersiwn 3

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni.