Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Sut rydym yn delio â phryderon

Fel rhan o’n cyfrifoldeb i sicrhau fod gan weithwyr gofal cymdeithasol ar y Gofrestr y sgiliau, gwybodaeth a chymeriad i gyflawni eu gwaith yn ddiogel ac yn effeithiol, rydym yn ymchwilio i bryderon sy’n cael eu codi am bobl gofrestredig.

Beth sy’n bryder?

Pryder yw pan mae amheuaeth a yw person cofrestredig yn gwneud ei waith yn ddiogel, effeithiol ac yn unol â’r Cod Ymarfer Proffesiynol. Mae hyn yn cynnwys digwyddiadau sy'n digwydd y tu allan i'r gwaith. Os rydych chi’n credu y gallai hyn fod yn wir, yna gallwch chi gyfeirio’r person hwnnw atom ni trwy godi pryder.

Pa bryderon gallwn ni ymchwilio?

Mae esiamplau o’r mathau o bryderon y gallwn ni ymchwilio yn cynnwys:

Diffygion mewn perfformiad proffesiynol

 • annonestrwydd neu gam-drin ymddiriedaeth rhywun
 • diffyg cwrdd â safonnau disgwyliedig
 • cyflawni twyll
 • ceisio cuddio camgymeriadau neu rwystro ymchwiliad
 • ddim yn dilyn polisi a gweithdrefnau.

Gweithrediadau sy’n rhoi eraill mewn perygl

 • perthynas amhriodol hefo rhywun sy’n defnyddio gwasanaethau
 • ecsbloetio person bregus
 • cam-drin sylweddau
 • ymddygiad treisgar neu fygythiol
 • problem iechyd nad yw’r person cofrestredig wedi dweud wrthym ni amdano, a allai fygwth diogelwch y rheiny maent yn eu cefnogi.

Gweithrediadau gallai tanseilio hyder y cyhoedd yng ngofal cymdeithasol

 • dim parchu hawliau unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth
 • ymddygiad gallai niweidio eraill neu danseilio hyder y cyhoedd yn y proffesiwn.

Pa bryderon na allwn ymchwilio iddynt?

Ni allwn ymchwilio i bryderon ynghylch:

 • sefydliad (yn lle, cysylltwch ag Arolygiaeth Gofal Cymru)
 • rhywbeth sydd wedi digwydd mwy na pum mlynedd yn ôl, oni bai bod ymchwiliad er budd y cyhoedd
 • proses disgyblu: ni allwn ddisgyblu rhywun, eu diswyddo neu newid canlyniad ymchwiliad disgyblu
 • anghytundeb ag unrhyw beth a godwyd yn y llys neu benderfyniad llys
 • gweithiwr gofal cymdeithasol sydd ddim wedi cofrestru gyda ni.

Sut i godi pryder

Gall unrhyw un godi pryder gyda ni, cyn belled â’u bod yn rhoi’r manylion sydd eu hangen arnom i’w ystyried ymhellach.

Gellir codi pryderon drwy gwblhau a chyflwyno’r ffurflen ar-lein.

Er sylw: Dylai cyflogwyr sydd am godi pryder am weithiwr ddarllen cyflogwyr sydd am godi pryder am weithiwr.

Fel rhan o ymchwilio ymhellach i’ch pryder bydd yr wybodaeth rydych chi’n darparu yn cael ei brosesu yn unol â rheolau diogelu data. Gellir ei rannu ag asiantau eraill, gan gynnwys:

Trwy gyflwyno’r ffurflen hon, rydych chi’n rhoi caniatâd i’r wybodaeth gael ei ddefnyddio fel rhan o’n cyfrifoldebau cyfreithiol.

Beth sy’n digwydd ar ôl i bryder cael ei godi?

Wedi i bryder gael ei godi byddwn yn cysylltu hefo’r person cofrestredig er mwyn gadael iddynt wybod.

Gall y person cofrestredig barhau i weithio oni bai ein bod ni’n dweud wrthynt fel arall.

Byddwn ni’n eu diweddaru pob wyth wythnos nes bod yr ymchwiliad wedi’i gwblhau a’u bod yn cael gwybod am y canlyniad.

Wrth ddod i gasgliad ar ein ymchwiliad, byddwn yn ystyried sut i gau’r achos. Gallwn benderfynu i beidio cymryd camau pellach. Gallwn gau achos gyda chosb swyddog – gallai hyn fod yn rhybudd swyddog; neu gallwn gynnig gytundeb os bydd y person cofrestredig yn dangos mewnwelediad ac yn derbyn yr honiadau yn ei herbyn. Mae hwn yn gytundeb rhwng y person cofrestredig a Gofal Cymdeithasol Cymru mewn perthynas â gwella a datblygu ei ymarfer. Bydd rhybudd neu gytundeb yn parhau am gyfnod penodol ac mi fyddant yn ymddangos ar gofnod y person cofrestredig ar y gofrestr gofal cymdeithasol nes y byddant yn dod i ben.

Mewn rhai amgylchiadau, gallwn hefyd ystyried ceisiadau wrth berson cofrestredig i’w diddymu o’r gofrestr trwy gytundeb. Gall pryderon eraill gael ei cyfeirio at Banel Addasrwydd i Ymarfer. Mwy o wybodaeth am ddiddymiadau trwy gytundeb a chanlyniadau gwrandawiadau panel.

Er sylw: Bydd y brifysgol yn asesu pryderon a godir am fyfyrwyr gwaith cymdeithasol i ddechrau. Pe bai angen gweithredu ymhellach, byddwn yn ymchwilio i bryderon a godwyd am fyfyrwyr yn yr un modd ag unrhyw berson cofrestredig arall.

Cyflogwyr sydd am godi pryder am weithiwr

Mae'n ddyletswydd ar gyflogwyr gweithwyr gofal cymdeithasol i roi manylion i ni am unrhyw bryderon a allai fod ganddynt am berson cofrestredig cyn gynted â phosibl.

Pryd i gyfeirio gweithiwyr atom ni

Mae cyflogwyr yn chwarae rhan allweddol wrth asesu ac ymdrin ag unrhyw honiad (au) ynghylch addasrwydd gweithiwr i ymarfer.

Dylent atgyfeirio gweithwyr atom ar ddechrau eu prosesau, os:

 • mae'r gweithiwr wedi cael ei atal neu ei ddiswyddo
 • mae'r gweithiwr wedi ymddiswyddo neu adael cyn i chi allu cwblhau eich proses a byddai’r canlyniad wedi bod yn ddiswyddiad
 • mae'r gweithiwr yn destun ymchwiliad heddlu neu ddiogelwch.

Fel arall, dylai cyflogwyr roi gwybod i ni ar ddiwedd eu proses.

Dylent rannu’r wybodaeth ddiweddaraf gyda ni tra bod eu prosesau yn parhau, rhoi gwybod i ni pan fyddant wedi’u cwblhau a darparu tystiolaeth ategol berthnasol i ni. Os bydd gweithiwr yn gadael yn ystod ymchwiliad, byddem yn annog y cyflogwr i gwblhau’r broses ymchwil.

Dylai cyflogwyr sydd am wneud atgyfeiriad godi pryder ar-lein.

Enghreifftiau o bryderon nad oes angen eu cyfeirio atom

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • materion cyflogaeth lle mae’r materion yn gysylltiedig â gwyliau blynyddol, absenoldeb hwyrni neu salwch
 • lle mae materion ar lefel isel neu pan fydd y cyflogwr, wedi cyhoeddi pryder, ond ni roddwyd sancsiwn disgyblu
 • pryderon na ymchwiliwyd ymhellach, ar ôl eu hystyried yn y lle cyntaf.

Cyfeirio gweithiwr sydd ddim wedi cofrestru gyda ni

Gall gyflogwyr godi pryder am weithiwyr sydd ddim wedi eu cofrestru gyda ni eto os ydynt yn:

 • weithiwr gofal cartref
 • weithiwr cartref gofal i oedolion
 • weithiwr a ddylai fod wedi cofrestru gyda ni ond nad ydyn nhw.

Rydym ni’n gallu cadw gwybodaeth amdanynt a’i hystyried pan fyddent yn gwneud cais i gofrestru.

Mae cofrestru yn orfodol ar gyfer gweithiwyr gofal cartref erbyn 2020, ac i weithiwyr cartref gofal i oedolion erbyn 2022.

Os yw cyflogwyr o'r farn bod rhywun yn gweithio neu'n galw ei hun yn weithiwr cymdeithasol, neu os nad oes ganddo'r cymwysterau sy'n ofynnol neu nad ydynt wedi'u cofrestru gyda ni dylent gysylltu â ni ar unwaith ar 02920 780545.

Cytundebau cyfaddawdu

Pan fydd dyletswydd i atgyfeirio gweithiwyr atom, dylai cyflogwyr wneud hynny hyd yn oed os yw cytundeb cyfaddawd wedi’i lofnodi. Nid oes angen manylion arnom am unrhyw arian a delir ond mae angen i ni wybod y rhesymau dros y cytundeb cyfaddawdu.

Wrth ysgrifennu’r cytundeb, dylai cyflogwyr wneud yn glir nad yw unrhyw gymal cyfrinachedd yn berthnasol i wybodaeth a drosglwyddir i ni.

Rheolau a ddefnyddiwn i ymchwilio i bryderon

Mae rheolau yn nodi sut y gallem ymateb i honiad bod rhywun ar y Gofrestr yn anaddas i ymarfer. Maent yn dangos yr opsiynau sydd ar gael i'n tîm addasrwydd i ymarfer yn ystod y cam ymchwilio a'r broses ar gyfer delio â honiad ar lefel swyddog neu ei gyfeirio at banel addasrwydd i ymarfer.

Os cyfeiriwyd eich achos atom ni ar neu ar ôl 1 Ebrill 2020, bydd angen i chi edrych ar Rheolau 2020.

Os cyfeiriwyd eich achos atom rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2020 yn gynhwysol, byddwn yn ymchwilio ir achos gan ddefnyddio Rheolau 2018.

Os cyfeiriwyd achos atom rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018 yn gynhwysol, byddwn yn defnyddio Rheolau 2017.

Pan fydd pryder yn mynd i wrandawiad

Ar ôl ymchwilio i’r pryder a godwyd, efallai bydd angen i’r achos gael ei adolygu mewn gwrandawiad, a allai arwain at sancsiwn ffurfiol yn eich erbyn.

Am fwy o wybodaeth ar hyn a beth i’w ddisgwyl mewn gwrandawiad ewch i wrandawiadau.

Gallwch hefyd weld os oes gan berson cofrestredig sancsiwn yn eu herbyn chwilio’r Gofrestr.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.