CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Nakita Jade Evans
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
dim amhariad wedi ffeindio, wedi rhoi cyngor
Lleoliad
Roedd hwn yn wrandawiad o bell drwy Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Serendipity Care and Support Ltd
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Cyfarfu Panel Adolygu Addasrwydd i Ymarfer i adolygu’r Gorchymyn Atal a osodwyd ar 15 Chwefror 2022.

Canfu’r Panel nad oedd amhariad ar addasrwydd i ymarfer Nakita Evans bellach a dirymodd ei gorchymyn atal dros dro a chyhoeddodd gyngor.

Mae hyn yn golygu y gall Nakita Evans ddychwelyd i weithio fel gweithiwr gofal cartref.

Mae gan Nakita Evans yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru
Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Yn dilyn gwrandawiad Addasrwydd i Ymarfer a gynhaliwyd ar 14 – 15 Chwefror 2022, canfuwyd bod amhariad ar addasrwydd i ymarfer Nakita Jade Evans a gosodwyd Gorchymyn Atal Dros Dro am 6 mis. Dyma’r adolygiad o’r Gorchymyn Atal hwnnw.