CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Kayleigh Elkins
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr Gofal Preswyl i blant
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Mae hwn yn wrandawiad o bell ar y cyd gan Zoom
Cyflogwr
Landsker Care
Math o wrandawiad
Panel Addasrwydd i Ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer a eisteddodd ar 3 - 4 Awst 2021 wedi canfod honiadau o gamymddwyn difrifol fel cynnal perthynas amhriodol â pherson ifanc a brofwyd yn erbyn Kayleigh Elkins, gweithiwr gofal plant preswyl cofrestredig.

Canfu'r Panel fod nam ar Ffitrwydd i Ymarfer cyfredol Kayleigh Elkins a gosod Gorchymyn Dileu sy'n golygu na all weithio fel gweithiwr gofal plant cofrestredig yng Nghymru.

Mae gan Ms Elkins yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Honnir, wrth weithio fel Gweithiwr Gofal Plant Preswyl gydag Athena Care Group Ltd, fod Ms Elkins wedi

· Yn ystod mis Mawrth, aeth y Person Cofrestredig a'i merch â chyn-breswylydd (person ifanc) 15 oed i gyngerdd ym Manceinion lle bu arhosiad dros nos a phrynwyd alcohol i'r plant dan oed

· Gofynnodd staff i'r person ifanc ymatal rhag cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y cyngerdd er mwyn sicrhau nad oedd eraill yn gweld unrhyw luniau na thystiolaeth

· Dywedodd y Person Cofrestredig wrth y person ifanc "Rwyf wedi torri llawer o drwynau" pan wnaeth eithrio ei fod yn mynd i rannu'r wybodaeth.