CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Kath Roath
Canlyniad
Ni ddarganfuwyd unrhyw nam cyfredol, rhybudd 3 flynedd gan y panel
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom.
Cyflogwr
Yn flaenorol Modern Care
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer wedi canfod honiadau o brofi bod Kath Roath, gweithiwr gofal cartref cofrestredig, wedi trafod ei sefyllfa ariannol bersonol ac wedi derbyn taliadau rheolaidd am ddarparu gofal personol, rhoddion fel bwyd/diod a dillad a benthyciad o swm amhenodol o arian gan ddefnyddiwr gofal a chymorth. Er i'r Panel ganfod bod y ffeithiau ynglŷn â'r honiadau wedi profi, fe wnaethon nhw benderfynu nad oedd nam ar ffitrwydd Kath Roath i ymarfer ar hyn o bryd. Fodd bynnag, ar sail eu canfyddiadau, canfu'r panel fod ei hymddygiad yn torri'r Cod Ymarfer Proffesiynol a chyhoeddi Rhybudd am dair blynedd mewn perthynas ag ymddygiad a pherfformiad yn y dyfodol. Mae gan Kath Mary Roath yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod. Rhesymau panel ar gael ar gai

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Honnir bod Ms Roath wedi ymddwyn yn amhriodol ac wedi mynd y tu hwnt i ffiniau proffesiynol tra’n cefnogi defnyddiwr gofal a chymorth, ac wedi cymryd symiau amhenodol o arian oddi wrth y defnyddiwr gofal a gwasanaethau heb ganiatâd.