CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Emily Jo Brown
Rôl cofrestredig
Gweithiwr cymdeithasol
Canlyniad
Gorchymyn atal am 8 mis o 05/03/2021
Lleoliad
gwrandawiad o bell gan Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Gynt Liquid Personnel
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o honiadau

Eich bod chi, er eich bod wedi cofrestru fel Gweithiwr Cymdeithasol ac yn cael eich cyflogi gan Liquid Personnel:

1.Ar 3 Gorffennaf 2019, cawsoch eich dedfrydu yn Llys Ynadon Manceinion Fwyaf ar ôl cael eich collfarnu o ddwy drosedd o guro yn groes i Adran 39 o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 1988.

Ac mae eich addasrwydd i ymarfer yn cael ei amharu oherwydd eich euogfarnau am y troseddau y cyfeirir atynt uchod