CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Carole Taylor
Rôl cofrestredig
Rheolwr cartrefi gofal oedolion
Canlyniad
Diddymu trwy Gytundeb
Lleoliad
N/A
Cyflogwr
Gynt Fairways Care Ltd
Math o wrandawiad
Ni gynhelir panel gan Bwyllgor -  proses Diddymu trwy Gytundeb

Crynodeb o'r penderfyniad

Golyga Diddymu trwy Gytundeb bod unigolyn cofrestredig yn medru ymgeisio i dynnu eu henw oddi ar y Gofrestr heb gael ei gyfeirio at Banel.

Mae’r penderfyniad i gytuno’r cais yn cael ei wneud mewn Cynhadledd Achos. Medrai unigolyn cofrestredig ymgeisio ar unrhyw adeg yn ystod proses addasrwydd i ymarfer.

Nid yw ymgeisio i dynnu enw oddi ar y Gofrestr yn golygu fod hawl gan yr unigolyn cofrestredig gael ei enw wedi ddiddymu, ond mae’n galluogi’r Gofal Cymdeithasol Cymru i ystyried a chytuno diddymiad mewn achosion priodol.

I benderfynnu os dylid dderbyn cais fe fydd y Gofal Cymdeithasol Cymru yn ystyried os fod yr honiadau yn ymwneud â materion er budd y cyhoedd.

Cyflwyniad

1. Cofrestrodd Ms Carole Taylor, yr unigolyn cofrestredig, â Gofal Cymdeithasol Cymru am y tro cyntaf fel Rheolwr Cartref Gofal i Oedolion ar 8 Medi 2017.

2. Cyflogwyd Ms Taylor gan Fairways Care Ltd fel Rheolwr Nyrsio o 11 Medi 2017 nes iddi ymddiswyddo ar 25 Gorffennaf 2018.

3. Roedd Ms Taylor wedi cofrestru hefyd fel nyrs gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC). Er mwyn aros ar gofrestr yr NMC fel nyrs gofrestredig, bu'n rhaid i Ms Taylor fynd drwy broses ail-ddilysu bob tair blynedd.

4. Mae'r gofynion ar gyfer ail-ddilysu fel a ganlyn:

• 450 o oriau o ymarfer yn ystod y tair blynedd diwethaf;

• 35 awr o DPP, gan gynnwys 20 awr o ddysgu cyfranogol;

• Pum darn o ymarfer – adborth cysylltiedig;

• Pum adroddiad myfyriol ysgrifenedig;

• Trafodaeth fyfyriol gydag unigolyn arall sydd wedi cofrestru â'r NMC;

• Datganiad iechyd a chymeriad;

• Trefniant indemniad proffesiynol;

• Cadarnhad gydag unigolyn arall sydd wedi cofrestru â'r NMC a/neu Reolwr Llinell.

5. Mae'r gofyniad am drafodaeth fyfyriol gydag unigolyn arall sydd wedi cofrestru â'r NMC yn ymwneud â'r pum adroddiad myfyriol ysgrifenedig ar ymarfer yr unigolyn a'r ffordd y mae hyn yn ymwneud â'r Cod (h.y. safonau ymarfer ac ymddygiad Proffesiynol yr NMC ar gyfer nyrsys, bydwragedd a chymdeithion nyrsio).

6. Cyflwynodd Ms Taylor gais i'r NMC i ail-ddilysu ar 16 Gorffennaf 2018 lle dywedodd ei bod wedi:

(a) cael trafodaeth fyfyriol gyda Chydweithiwr A ar 12 Gorffennaf 2018, a

(b) ei bod wedi cael cadarnhad gan Gydweithiwr A ar 12 Gorffennaf 2018.

7. Roedd y ddau ddatganiad uchod ar gais Ms Taylor i ail-ddilysu yn ffug.

8. Roedd Cydweithiwr A wedi cytuno i gynorthwyo Ms Taylor gyda'i chais i ail-ddilysu, ond nid oedd dim byd pellach wedi digwydd. Ar 20 Gorffennaf 2018, dywedodd Ms Taylor wrth Gydweithiwr A ei bod wedi cwblhau ei chais ailddilysu ar-lein gan ddefnyddio PIN Cydweithiwr A ac wedi enwi Cydweithiwr A yn y broses. Dywedodd Ms Taylor wrth Gydweithiwr A ei bod wedi mynd i swyddfa Cydweithiwr A yn ei habsenoldeb a dod o hyd i PIN Cydweithiwr A yn ffeil yr aelodau staff ac yna wedi cyflwyno'r ffurflen ar-lein.

9. Pan ddaeth y ffeithiau hyn i'w sylw, cyfeiriodd Cydweithiwr A Ms Taylor at yr NMC. Cafodd y mater ei ystyried gan banel o Bwyllgor Ymchwilio'r NMC ar 30 Gorffennaf 2019. Wynebodd Ms Taylor y cyhuddiadau canlynol:

(1) Ar eich cais ailddilysu dyddiedig 16 Gorffennaf 2018, nodwyd gennych eich bod wedi cael trafodaeth fyfyriol â Chydweithiwr A ar 12 Gorffennaf 2018, pan nad oedd trafodaeth fyfyriol o'r fath wedi'i chynnal;

(2) Ar eich cais ailddilysu dyddiedig 16 Gorffennaf 2018, nodwyd gennych eich bod wedi cael cadarnhad ar 12 Gorffennaf 2018 gan Gydweithiwr A, pan nad oeddech wedi cael cadarnhad o'r fath.

A thrwy hynny cafodd cofnod ar is-ran 1 Cofrestr yr NMC yn enw Carole Ann Taylor, ei gaffael yn dwyllodrus neu ei wneud yn anghywir.

10. Canfu'r panel fod y ddau gyhuddiad wedi'u profi. Canfu'r panel hefyd fod Ms Taylor wedi mynd ati'n fwriadol i gyflwyno ei ffurflen ailddilysu a oedd yn cynnwys gwybodaeth ffug a chamarweiniol. Daeth y panel i'r casgliad bod Ms Taylor wedi mynd ati'n fwriadol ac yn dwyllodrus i ddewis cyflwyno ffurflen ailddilysu at ddibenion camarwain Cofrestrydd yr NMC a chyfarwyddyd y panel yw y dylid tynnu enw Ms Taylor oddi ar gofrestr yr NMC.

11. Hyd nes y bydd unrhyw apêl bosibl gan Ms Taylor, penderfynodd panel yr NMC fod angen gosod gorchymyn atal dros dro ar y sail bod angen gorchymyn o'r fath er mwyn amddiffyn y cyhoedd a'i fod fel arall er budd y cyhoedd. Ni wnaeth Ms Taylor apelio yn erbyn penderfyniad panel yr NMC.

12. Mae copi o benderfyniad panel yr NMC wedi'i atodi i'r datganiad hwn o ffeithiau y cytunwyd arnynt. Mae Ms Taylor yn cyfaddef bod canfyddiadau panel yr NMC yn gywir.

13. Cyfaddefa Ms Taylor y ffeithiau a nodir yn y datganiad hwn ac ym mhenderfyniad yr NMC sydd wedi'i atodi.

Diddymu o’r gofrestr (yn unol â phroses Diddymu trwy Gytundeb)