CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Bella Rosa Ranales Cotos
Rôl cofrestredig
Rheolwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn wrandawiad o bell ar y cyd gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Cartrefi Cymru
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer a eisteddodd o bell ar 22 - 29 Gorffennaf 2021 wedi canfod honiadau o fethiant i ddilyn gweithdrefnau ariannol a sicrhau rheolaeth ddigonol ar wasanaethau gofal cartref a brofwyd yn erbyn Bella Ranales Cotos, rheolwr gofal cartref cofrestredig.

Canfu’r Panel fod nam ar ffitrwydd i ymarfer cyfredol Bella Ranales Cotos a gosododd Orchymyn Dileu sy’n golygu na fydd yn gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru. Mae enw Bella Ranales Cotos wedi’i dynnu oddi ar y Gofrestr a’i roi ar y Rhestr o Bobl a Dynnwyd.

Mae gan Bella Ranales Cotos yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru
Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru