CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Bella Rosa Ranales Cotos
Share
Rôl cofrestredig
Rheolwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Mae hwn yn wrandawiad o bell ar y cyd gan Zoom
Cyflogwr
Gynt Cartrefi Cymru
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer a eisteddodd o bell ar 22 - 29 Gorffennaf 2021 wedi canfod honiadau o fethiant i ddilyn gweithdrefnau ariannol a sicrhau rheolaeth ddigonol ar wasanaethau gofal cartref a brofwyd yn erbyn Bella Ranales Cotos, rheolwr gofal cartref cofrestredig.

Canfu’r Panel fod nam ar ffitrwydd i ymarfer cyfredol Bella Ranales Cotos a gosododd Orchymyn Dileu sy’n golygu na fydd yn gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru. Mae enw Bella Ranales Cotos wedi’i dynnu oddi ar y Gofrestr a’i roi ar y Rhestr o Bobl a Dynnwyd.

Mae gan Bella Ranales Cotos yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru
Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymruCrynodeb o honiadau

Honnir bod gan Ms Hughes a Ms Cotos, wrth weithio i Cartrefi Cymru fel Gweithiwr Gofal Cartref a Rheolwr yn y drefn honno:

• Wedi methu â dilyn gweithdrefnau a phrotocolau ariannol ar waith mewn perthynas â diogelu defnyddwyr gwasanaeth rhag camdriniaeth ariannol.

Honnir hefyd fod Ms Cotos wedi methu â rheoli'r Gwasanaethau Gofal Cartref mewn ffordd briodol.