CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Anthony John Smith
Share
Rôl cofrestredig
gweithiwr gofal cartref
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Gwrandawiad o bell gan Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Gynt Care in Wales Ltd
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer a eisteddodd o bell ar 15-17 Mehefin 2021 wedi canfod honiadau fod Anthony Smith, tra ei fod yn gyflogedig fel Gweithiwr Gofal Cartref gyda Care in Wales Ltd wedi:

  • Ymddwyn mewn ffordd amhriodol ac aflan trwy droethi yn sinc cegin defnyddiwr gwasanaeth
  • Dwyn alcohol o gartref yr unigolyn ac yfed tra ar ddyletswydd
  • Ymddwyn yn anonest am ddigwyddiad hunan-niweidio gydag Unigolyn B.

Canfu'r Panel fod nam ar addasrwydd presennol i ymarfer Anthony Smith a gosod Gorchymyn Dileu sy'n golygu nad yw Antony Smith yn gallu gweithio mewn unrhyw rôl gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru.

Mae gan Anthony Smith yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

Crynodeb o honiadau

Honnir, pryd roedd Mr Smith wedi ei gyflogi fel Gweithwyr Gofal Cartref efo Care in Wales ltd, wnaeth e

  • ymddwyn mewn ffordd amhriodol ac aflan trwy droethi yn sinc y gegin o ddefnyddiwr gwasanaeth
  • a dwyn alcohol o gartref yr unigolyn, a'i yfed tra ar ddyletswydd

Caiff yr ail ddigwyddiad ei adroddi lle honnir bod Mr Smith wedi bod yn anonest ynglŷn â'r digwyddiadau hunan-niweidio gydag Unigolyn B