CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Alisha Masters
Rôl cofrestredig
Gweithiwr Cofal Catref
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Drive Ltd
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer a eisteddodd ar 8-9 Tachwedd wedi canfod bod yr honiadau canlynol yn erbyn Alisha Masters, gweithiwr gofal cartref cofrestredig, wedi profi

• Mynychu cyfarfod cymdeithasol yn torri Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafirws) (Cymru) 2020

• Cynghorodd ei rheolwr yn ffug ei bod yn ofynnol iddi hunan-ynysu am gyfnod oherwydd Covid 19 a theithio dramor am wyliau

• Yn anonest i'w rheolwr ynghylch ei lleoliad yn ystod y cyfnod hwn.

Canfu'r Panel fod nam ar ffitrwydd i ymarfer cyfredol Alisha Masters a gosododd orchymyn dileu sy'n golygu na all weithio mewn unrhyw rôl gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru.

Mae gan Alisha Masters yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Honnir bod y Person Cofrestredig:

• Mynychu cyfarfod cymdeithasol yn torri Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafirws) (Cymru) 2020

• Cyfnewid sifft gwaith gyda cyd weithiwr heb awdurdod

• Cynghorodd ei rheolwr yn ffug ei bod yn ofynnol iddi hunan-ynysu am gyfnod oherwydd Covid 19 ac wedyn teithio dramor am wyliau

• Roedd yn anonest i'w rheolwr ynghylch ei lleoliad yn ystod y cyfnod hwn