CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Gwybodaeth os ydych chi wedi enwebu gweithiwr
Share

A wnaethoch chi enwebu gweithiwr ar gyfer y Gwobrau 2023? Darllenwch ymlaen i ddysgu sut y bydd eich enwebiad yn cael ei feirniadu, y dyddiadau i’w nodi a mwy

Y beirniadu

Bydd ein panel o feirniaid yn ystyried ac yn llunio rhestr fer o'r holl enwebiadau a dderbyniwn. Yna byddant yn cwrdd ganol mis Rhagfyr i benderfynu ar y rheini sy'n cyrraedd y rownd derfynol.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi a'ch enwebai erbyn 10 Ionawr 2023 os byddant wedi cyrraedd y rownd derfynol.

Cyhoeddir enw’r enillydd yn seremoni’r Gwobrau ym mis Ebrill 2023.

Y rheolau cystadlu

Dyma'r rheolau i ymgeisio ar gyfer gwobrau gweithwyr gofal unigol ar gyfer Gwobrau 2023:

Cyffredinol

 • Mae mynediad am ddim
 • Mae'r Gwobrau ar gyfer gweithwyr unigol yn agored i unrhyw weithiwr gofal cyflogedig, wirfoddolwr neu prentis sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol a gofal plant, chwarae a blynyddoedd cynnar
 • Rhaid i weithwyr gofal a gaiff eu henwebu weithio yng Nghymru
 • Rhaid bod y gwaith rydych chi'n cyfeirio ato ar y ffurflen enwebu fod wedi cael ei wneud ers mis Tachwedd 2021
 • Ni allwch enwebu rhywun rydych chi'n perthyn yn agos iddo – er enghraifft, ni allwch enwebu'ch gwraig, gŵr, mab neu ferch – neu rywun rydych chi mewn perthynas bersonol â hwy
 • Ni fyddwn yn derbyn enwebiadau ar gyfer mwy na dau aelod o staff o’r un gweithle neu sefydliad mewn unrhyw un categori
 • Rhaid i'r gweithiwr gofal rydych yn ei enwebu weithio yn unol â'r safonau ymddygiad ac ymarfer a nodir yn y Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol
 • Ni fyddwn yn derbyn unrhyw enwebiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad a'r amser cau.

Eich enwebiad

 • Rhaid i chi ateb pob cwestiwn ar y ffurflen enwebu
 • Rhaid i chi gadw at y terfyn geiriau – ni fyddwn yn ystyried unrhyw enwebiadau sy'n mynd dros y terfyn geiriau
 • Dim ond yr wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y ffurflen enwebu y bydd y beirniaid yn ei hystyried ac ni fyddant yn ystyried unrhyw ddeunydd ychwanegol, fel lluniau neu fideos
 • Rhaid i chi ddarparu manylion cyswllt llawn ar eich cyfer chi a'r person rydych chi'n ei enwebu
 • Rhaid i chi sicrhau bod gennych ganiatâd yr unigolyn rydych chi'n ei enwebu i'w henwebu cyn cyflwyno'r ffurflen
 • Efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei rhoi i ni ar y ffurflen enwebu i hyrwyddo'r Gwobrau
 • Byddwn yn rhoi gwybod i chi am ganlyniad eich enwebiad erbyn Ionawr 2023
 • Ni fyddwn yn gallu dychwelyd y ffurflen enwebu atoch chi.

Telerau ac amodau

Dylech wneud yn siŵr eich bod chi a’r person rydych chi’n ei enwebu wedi darllen ac yn deall y telerau ac amodau cyn i chi anfon eich enwebiad atom:

Cyhoeddusrwydd

Rhaid i chi a'r person rydych chi'n ei enwebu gytuno y gallwn ddefnyddio'r wybodaeth ar y ffurflen enwebu i:

 • hyrwyddo a rhoi cyhoeddusrwydd i'r Gwobrau
 • rhannu ymarfer nodedig o bwys a helpu eraill i ddysgu yn y sectorau gofal cymdeithasol a gofal plant, chwarae a blynyddoedd cynnar.

Byddwn yn gwneud ffilm fer o'r holl gystadleuwyr yn y rownd derfynol, a fydd yn cael ei dangos yn y seremoni wobrwyo.

Bydd y ffilmio yn debygol o ddigwydd rhwng Ionawr a Chwefror 2023, a bydd disgwyl i'r holl gystadleuwyr yn y rownd derfynol fod ar gael ar gyfer y ffilmio. Byddwn yn anfon mwy o wybodaeth am y ffilmio at y rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol ym mis Ionawr 2023.

Gallai'r rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol dderbyn cyhoeddusrwydd yn y cyfryngau yng Nghymru.

Beirniadu

Bydd ein panel beirniadu yn sgorio'r holl enwebiadau a dderbyniwn ac yn penderfynu pwy fydd yr enillydd a'r rheini fydd yn cyrraedd y rownd derfynol. Dim ond un enillydd fydd ym mhob categori.

Rhaid i aelodau'r panel beirniadu beidio â bod ag unrhyw gysylltiad â'r gweithwyr gofal a enwebwyd ar gyfer y Gwobrau.

Bydd penderfyniad y beirniaid yn derfynol ac ni fyddwn yn gohebu ynghylch eu penderfyniad.

Y seremoni a'r gwobrau

Bydd enillydd pob categori yn cael tlws a bydd pawb sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn cael tystysgrif. Ni fydd unrhyw wobrau ariannol na chyfwerth.

Bydd pawb sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn cael eu gwahodd i fynychu seremoni wobrwyo’r Gwobrau ym mis Ebrill 2023. Os na all y sawl sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol fynychu’r seremoni, bydd angen iddynt roi gwybod i ni ymlaen llaw a dweud wrthym pwy fydd yn derbyn y wobr neu’r dystysgrif ar eu rhan.

Bydd y rhai sy'n cyrraedd y rownd derfynol yn cael gwybod faint o leoedd fydd ganddyn nhw yn y seremoni wobrwyo. Bydd unrhyw un sy'n mynychu'r seremoni yn gyfrifol am eu costau teithio a llety eu hunain.

Os byddwn yn darganfod bod rhywun sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol neu eu henwebydd wedi torri'r rheolau – cyn neu ar ôl cyflwyno Gwobr – gall y beirniaid wahardd y gweithiwr. Os digwydd hyn, rhaid dychwelyd y tlws a'r dystysgrif atom ar unwaith.

Dyddiadau pwysig i'w nodi

 • Dyddiad cau enwebiadau: 5pm, 2 Tachwedd 2022
 • Cyhoeddi enwau'r gweithwyr gofal unigol sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol: 11 Ionawr 2023
 • Ffilmio rownd derfynol gweithwyr gofal unigol: 30 Ionawr i 17 Chwefror 2023
 • Seremoni wobrwyo: Ebrill 2023
Cyhoeddwyd gyntaf: 21 Medi 2022
Diweddariad olaf: 3 Tachwedd 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (30.4 KB)