Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Y Gwobrau 2020

Mae'r Gwobrau yn cydnabod, yn dathlu ac yn rhannu gwaith rhagorol gan sefydliadau, grwpiau neu dimau ym maes gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Beth yw’r Gwobrau?

Yn 2020, bydd y Gwobrau'n cael eu dyfarnu i dimau, grwpiau neu sefydliadau sy'n:

  • cael effaith gadarnhaol ar bobl sy'n derbyn gofal a chymorth
  • datblygu staff cymorth
  • helpu i wella gwasanaethau
  • diwallu anghenion pobl o ran cydraddoldeb, amrywiaeth ac iaith.

Mae ennill gwobr yn arddangos eich llwyddiannau ac yn gyfle i rannu eich arfer gorau a'r hyn rydych wedi'i ddysgu gydag eraill.

Mae eich gwaith yn helpu pobl sy'n derbyn gofal a chymorth i gyflawni'r pethau sydd bwysicaf iddynt hefyd yn cyflwyno delwedd gadarnhaol o ofal cymdeithasol, a'r blynyddoedd cynnar a gofal plant i'r cyhoedd.

Gohirio seremoni wobrwyo’r Gwobrau 2020

Yn dilyn canllawiau diweddaraf y Llywodraeth ar osgoi pob cyswllt cymdeithasol sydd ddim yn hanfodol oherwydd coronafeirws (COVID-19), rydyn ni wedi penderfynu gohirio seremoni wobrwyo’r Gwobrau 2020, a oedd i fod i gael ei chynnal ar ddydd Iau, 23 Ebrill.

Rydyn ni’n gwybod y byddy rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol ac eraill yn siomedig, fel yr ydyn ni, bod yn rhaid cymryd y camau hyn. Ond does dim byd yn bwysicach ar hyn o bryd na chadw pawb mor ddiogel â phosib a sicrhau nad ydyn ni’n gwneud unrhyw beth sy’n cymryd gweithwyr rheng flaen i ffwrdd o’u gwaith ar adeg pan mae eu hangen fwyaf.

Rydyn ni’n pwysleisio mai gohirio yn unig yw hwn – nid ydyn ni’n canslo. Mae mor bwysig ein bod yn parhau i ddathlu ac i rannu'r gwaith rhagorol ym maes gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant ar ôl i’r achos coronafeirws presennol pasio ac mae’n ddiogel i ddychwelyd i fywyd arferol. Yn wir, bydd hyd yn oed mwy o reswm i ddathlu ein gweithwyr sydd eisoes yn dangos pa mor werthfawr a hanfodol ydyn nhw wrth helpu i fynd i’r afael â coronafeirws.

Byddwn ni’n cysylltu â phawb sydd wedi’u gwahodd i’r seremoni unwaith i ni gytuno ar ddyddiad newydd, sy’n debygol o fod yng nghanol neu ddiwedd hydref 2020.

Mwy o wybodaeth am Coronavirus a'n gwaith: yr hyn y mae angen i chi ei wybod.

Categorïau'r Gwobrau

Adeiladu dyfodol disglair gyda phlant a theuluoedd

Dathlu prosiectau sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd i’w helpu i gyflawni’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw

Datblygu ac ysbrydoli gweithlu yfory

Dathlu prosiectau sy’n defnyddio dulliau effeithiol, creadigol ac arloesol o ddatblygu’r gweithlu er mwyn bodloni galw a disgwyliadau’r presennol a’r dyfodol.

Gall y dulliau ymwneud â dysgu, datblygiad a/neu gymwysterau

Gwella gofal a chymorth yn y cartref gyda’n gilydd

Dathlu budd gweithio gyda’n gilydd i gefnogi llesiant pobl sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain

Ffyrdd arloesol ac ysbrydoledig o weithio

Dathlu prosiectau sy’n rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o weithio i gefnogi’r bobl sy’n defnyddio gofal cymdeithasol neu wasanaethau’r blynyddoedd cynnar a gofal plant

Gwrando i a gweithio gyda phobl sy’n byw gyda dementia

Dathlu prosiectau sy’n rhoi pobl sy’n byw gyda dementia wrth galon eu gwaith fel y gall y rhai sy’n byw gyda dementia cyflawni’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw.

Gwobr Gofalwn Cymru

Gwobr sy'n dathlu gweithwyr gofal unigol yng Nghymru sy'n cael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl yw gwobr Gofalwn Cymru.

Gallen nhw weithio yn y sectorau cyhoeddus, gwirfoddol neu statudol, gallen nhw weithio gydag oedolion, plant neu deuluoedd. Y prif beth yw eu bod yn helpu'r unigolion y maent yn gweithio gyda nhw i gyflawni'r hyn sydd o bwys iddynt.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni.