Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Pobl â dementia

Wrth i’r boblogaeth sy’n heneiddio gynyddu, bydd dementia yn effeithio ar fwy o bobl. Mae hon yn un o’r prif heriau o ran iechyd a gofal cymdeithasol y mae Cymru yn eu hwynebu.

Cyflwyniad i bobl â dementia

Mae dementia yn un o'n tri maes blaenoriaeth genedlaethol gyda gofal a chymorth yn y cartref a phlant sy'n derbyn gofal.

Mae yna rhai ardaloedd rydym yn gwybod sydd angen eu gwella mewn gofal cymdeithasol ar gyfer pobl sy'n byw â dementia.

Mae hyn yn cynnwys gwneud yn siwr fod pobl yn gallu ffeindio'r gofal a'r cymorth sydd angen mewn cymdeithasau gwledig, ac yn defnyddio'r Gymraeg lle hon ydy'r iaith gyntaf.

Un mewn Miliwn: Adnodd Hyfforddiant Dementia

Sesiwn hyfforddiant ddwy awr a hanner, sy’n digwydd mewn dosbarth i helpu’r rhai sy’n gweithio gyda phobl â dementia.

Bydd y sesiwn yn rhoi dealltwriaeth well o ddementia a’i ffurfiau i’ch staff ac yn eich helpu i gyflawni amcanion Fframwaith dysgu a datblygu dementia Gwaith Da. 

Bydd staff hefyd yn dysgu cyngor ymarferol am wella profiad dydd i ddydd pobl gyda dementia. Mae’r pecyn yn cynnwys nodiadau canllaw a fideo i gefnogi’r hwylusydd.

Archebwch eich copi gan dementia@gofalcymdeithasol.cymru

Gwyliwch y fideo isod i ddysgu mwy am farn staff mewn cartref gofal am y pecyn hyfforddiant:

Gweld trawsgrifiad ar gyfer

Adnodd dementia ar gyfer gweithwyr gofal proffesiynol

Adnodd dementia ar gyfer gweithwyr gofal proffesiynol

Adnodd sy'n cefnogi ymarfer da mewn gofal dementia drwy roi mynediad at wybodaeth hanfodol, astudiaethau achos, data, ac ymchwil.

Adnoddau defnyddiol eraill ar gyfer gofal dementia

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru hefyd wedi datblygu fframwaith dysgu a datblygu ar gyfer gofal a chymorth dementia mewn partneriaeth â GIG Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru:

Rydym yn adeiladu ar y gwaith yma i wella gofal cymdeithasol i bobl sy'n byw gyda dementia. Rydym hefyd yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a sefydliadau partneriaid i wneud yn siwr bod ein gwaith yn alinio gyda gwaith cenedlaethol ar draws Cymru: