Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Mae ein cartrefi gofal - preswyl a nyrsio - yn wynebu heriau penodol yn ystod yr pandemig Covid-19. Mae'r adnoddau calnynol wedi'u nodi i gefnogi pobl sy'n gweithio yn y lleoliadau hyn.


Mae'r canllawiau cyfredol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar dderbyniad a gofal o fewn gofal preswyl yn ystod Covid-19 yn cynnwys:

  • derbyn preswylwyr o ysbytai a lleoliadau cymunedol
  • profion ar gyfer staff a phreswylwyr
  • darparu gofal i breswylwyr, sy’n dangos symptomau neu sydd wedi profi’n bositif am Covid-19
  • adrodd ar achosion Covid-19
  • darparu gofal ar ôl marwolaeth
  • cefnogaeth i staff
  • cefnogi preswylwyr presennol efallai y bydd angen gofal meddygol

Am fwy o wybodaeth gweler Guidance to Prevent COVID-19 Among Care Home Residents and Manage Cases & Outbreaks in Residential Care Settings in Wales.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod allan “Gofyniadau Gwasanaeth Rhyddhau o’r Ysbytu” i’r sector iechyd a gofal cymdeithasol i gefnogi rheoli rhyddhad o’r ysybyty yn ystod yr argyfwng Covid-19.

Mae gan Arolygaeth Gofal Cymru (AGC) rhestr o Coronafeirws (COVID-19): Cwestiynau Cyffredin ar gyfer darparwyr gofal a staff. Bydd rhain yn cael eu diweddaru yn aml wrth i'r sefyllfa datblygu.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu canllawiau i ymwelwyr â gwasanaethau cartrefi gofal. Mae mesurau wedi'u nodi i gefnogi ymweliadau mewn lleoedd awyr agored. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi canllawiau asesu risg I cartrefi gofal, am ymweld â chartrefi gofal. Gwyliwch recordiad o weminar am y canllawiau ar YouTube (cynhaliwyd y sesiwn yn Saesneg, ond mae YouTube yn cynnig cyfleuster i gael isdeitlau Cymraeg).

Cyfarpar Diogelu Personol (PPE)

Mae gennym wybodaeth ar gael am ddefnyddio Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) mewn lleoliadau gofal cymdeithasol gan gynnwys canllawiau ar sut i weithio'n ddiogel mewn cartrefi gofal.

Rheoli haint

Mae Bush Proof, sefydliad sy’n arbenigo mewn cyflenwi dŵr yn ddiogel, wedi datblygu adnodd defnyddiol gyda strategaeth ar gyfer cartrefi gofal i leihau croes-heintio yn seiliedig ar wahaniad clir o ranbarthau risg. Yr amcan yw darparu cymorth defnyddiol i reolwyr gofal cymdeithasol, fel eu bod yn gallu gweithredu rheolaeth haint effeithiol yn eu cyd-destun penodol, wrth gydnabod yr amrywiadau eang yn y mathau a'r gosodiad o gartrefi gofal.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd wedi datblygu safonau allweddol ar gyfer arwain glendid amgylcheddol mewn cartrefi gofal.

Cronfa ychwanegol i ofal cymdeithasol

Mae cronfa ychwanegol ar gael i’r sector gofal cymdeithasol. Gellir dod o hyd i ganllawiau ar beth sydd ar gael a sut y gellir ei defnyddio i gefnogi cartrefi gofal, pan yn ymateb i heriau Covid-19, wrth eich awdurdod lleol.

Mynediad i wasanaethau gofal iechyd

Mae cael mynediad at gyngor a chefnogaeth amserol gan wieithwyr gofal iechyd proffesiynol, wrth leihau y nifer o bobl sy'n ymweld â chartefi, yn bwysig. I helpu gyda hwn, mae’r GIG wedi datblygu gwasanaeth ymgynhori trwy fideo er mwyn cynnig gwasanaethau gofal iechyd mewn ffordd ddiogel trwy apwyntiadau fideo. Mae’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu trwy blatfform cyfathrebu o’r enw 'Attend Anywhere'.

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn cefnogi cartrefi gofal i sicrhau bod ganddyn nhw bopeth sydd ei hangen i gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd gan ddefnyddio Attend Anywhere, gan gynnwys cyfarpar a hyfforddiant i weithwyr. Gellir hefyd defnyddio'r cyfarpar hwn i gefnogi preswylwyr a theuluoedd i gael cyswllt fideo, i'w helpu i gadw nhw mewn cysylltiad tan fod cyfyngiadau symud yn cael eu codi. Am wybodaeth bellach ewch i Cymunedau Digidol Cymru - Cefnogi cartrefi gofal yn ystod y pandemig Coronafeirws.

Mae Cymunedau Digidol Cymru’n darparu ystod eang o gefnogaeth, gan gynnwys sesiynau galw i mewn a dolenni i ganllawiau ac adnoddau.

Mae hefyd fideos defnyddiol ar gael I’ch helpu I ddefnyddio Attend Anywhere ac TEC Cymru - How to use the NHS Wales Video Consulting Service for patients.

Pan fydd gweithwyr gofal cymdeithasol yn cysylltu â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i gael cyngor ac arweiniad, mae'n bwysig eu bod yn gallu rhoi gwybodaeth glir a byr sy'n cefnogi'r unigolyn i wneud barn ar sail gwybodaeth am y cyngor neu'r gefnogaeth sydd ei hangen. Mae'r platfform cyfathrebu, sefyllfa, cefndir, asesiad, argymhelliad (SBAR) yn darparu strwythur clir i weithwyr gofal i'w ddilyn wrth gyfathrebu â gweithwyr iechyd proffesiynol.

Meddigyniaeth diwedd oes

Mae gwasanaeth Meddigyniaeth Diwedd Oes Covid-19 newydd wedi’i lansion gan y GIG. Mae’r gwasanaeth hwn wedi’i sefydlu er mwyn sicrhau bod meddigyniaeth diwedd oes ar gael 24/7.

Dylai reolwyr cartrefi gofal hefyd darllen novel coronavirus (COVID-19) standard operating procedure on running an End of Life medicines re-use scheme in a care home or hospice setting.

Cefnogi pobl sy'n symud i gartrefi gofal

Mae Age Cymru wedi datblygu canllaw defnyddiol Making relationships count ar gyfer teuluoedd, gofalwyr di-dâl a staff gofal i gefnogi unigolyn sy'n symud i gartref gofal: Gwneud i berthnasoedd gyfrif.

Mae'r canllaw hwn yn canolbwyntio ar y materion ymarferol ac emosiynol y mae pobl yn aml yn dod ar eu traws wrth wneud y penderfyniad i gefnogi rhywun i symud i gartref gofal.

Ei nod yw codi ymwybyddiaeth o anghenion gofalwyr hŷn a gwerth eu cynnwys fel arbenigwyr yng ngofal y person y maent yn gofalu amdano. Mae hefyd wybodaeth gan staff cartrefi gofal ac yn cynnig adnodd hyfforddi am ddim i gartrefi gofal i gefnogi perthnasoedd â gofalwyr hŷn a theuluoedd.

Recriwtio a hyfforddiant

Mae'n debygol y bydd recriwtio staff yn fwy heriol ar adeg pan fo angen mwy o weithwyr i ymdopi â'r gofynion ychwanegol mewn cartrefi gofal. Mae ein hadnoddau ar lein ar recriwtio staff yn darparu rhai awgrymiadau a chyngor defnyddiol ar gyfer rheoli recriwtio a chynnal Gwasanaethau Datgelu a Gwahardd (DBS).

I weithwyr presennol a staff newydd, bydd lleihad mewn dysgu wyneb i wyneb traddodiadol. Efallai bydd y modiwlau hyfforddi ar-lein a'r adnoddau cyrsiau ar gyfer gofalwyr yn ddefnyddiol.

‘Top Tips for Tricky Times’ - datblygwyd y rhain gan National Institute for Health Research East of England fel cymorth i weithwyr mewn gwasanaethau cartrefi gofal. Maent yn cynnwys pynciau fel ‘cefnogi preswylwyr nad ydynt yn deall pellter cymdeithasol’ a ‘chefnogi teuluoedd o bell’.

Gwybodaeth ychwanegol i ddelio efo Covid-19

Efallai bydd pynciau eraill yn yr adran hon yn ddefnyddiol i chi hefyd:

Canllaw cyflym gofal cymdeithasol NICE’s adnabod ac atal deliriwm sydd hefyd ar gael yn Gymraeg.

Dementia a Covid-19, dolenni ac adnoddau defnyddiol i gefnogi pobl â dementia.

Cefnogi gofal diwedd oes mewn lleoliadau gofal cymdeithasol yn ystod Covid-19, adnoddau sy'n cynnig cefnogaeth a chyngor defnyddiol ar agweddau o ddarparu gofal diwedd oes ac wrth gynnig cymorth yn ystod profedigaeth.

Y Ddeddf Galluedd Meddyliol a Covid-19, Dolenni i adnoddau a chanllawiau ynglŷn ag effaith Covid-19 ar y Ddeddf Galluedd Meddyliol a Threfniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid.

Fframwaith moesegol ar gyfer gofal cymdeithasol i oedolion yn ystod Covid-19, arolwg o'r fframwaith moesegol i gefnogi cynllunio ac ymateb a phenderfynu

Cefnogi pobl gydag anableddau dysgu, dolenni i wefannau ac adnoddau ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy’n cefnogi pobl gydag anableddau dysgu.

Mae Ymwybyddiaeth Sylfaenol Diogelu yn cael ei hail-ysgrifennu yn unol â gweithdrefnau diogelu cenedlaethol newydd a bydd ar gael cyn bo hir.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol arall yma:

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.