Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Prentisiaethau

Os ydych chi'n 16 oed neu'n hŷn ac eisiau gweithio ym maes gofal cymdeithasol neu flynyddoedd cynnar, mae prentisiaeth yn lle da i ddechrau. Mae prentisiaethau yn cynnig ffordd i ennill hyfforddiant, datblygu sgiliau a chymwysterau newydd wrth i chi weithio ac ennill.

Pa brentisiaethau sydd ar gael

Rydym yn dylunio'r prentisiaethau, ond nid ydym yn eu cynnig. Byddech chi'n cael eich cyflogi ym maes gofal cymdeithasol neu flynyddoedd cynnar.

Mae dau brentisiaeth gofal cymdeithasol ar gael:

 • Y Brentisiaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Prentisiaeth Gofal, Dysgu a Datblygu Plant

Mae dwy lefel i bob prentisiaeth:

 • Prentisiaeth Sylfaenol Lefel 2 (hafal i radd TGAU graddau A * -C)
 • Y Brentisiaeth Lefel 3 (hafal i Lefel A).

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y prentisiaethau hyn. Fodd bynnag, bydd disgwyl i chi weithio yn ôl set o egwyddorion a gwerthoedd, a dangos eich bod:

 • gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda phlant a/neu oedolion
 • yn gallu gweithio mewn gofal
 • yn hapus i helpu gyda gwahanol ddyletswyddau.

Pa gymwysterau a gewch

Prentisiaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Prentisiaeth Sylfaenol (Lefel 2)

1. Cymhwyster Craidd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) a'r Cymhwyster Ymarfer mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)

2. Cymwysterau Sgiliau Hanfodol:

 • Isafswm cyfathrebu Lefel 1
 • Cymhwyso Rhif Lefel 1 a

Prentisiaeth (Lefel 3)

1. Cymhwyster Craidd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion neu Blant a Phobl Ifanc os ydynt yn gweithio ym maes gofal plant) a Chymhwyster Ymarfer Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) neu'r Cymhwyster Ymarfer lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant ac Ifanc Pobl)

2. Sgiliau Hanfodol Cymru:

 • Isafswm cyfathrebu Lefel 2
 • Cymhwyso Rhif Lefel 2 o leiaf

Brentisiaeth Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant

Prentisiaeth Sylfaenol (Lefel 2)

1. Cymhwyster Craidd mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant a Chymhwyster Ymarfer lefel 2 mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant

2. Sgiliau Hanfodol Cymru:

 • Cyfathrebu Lefel 2
 • Cymhwyso Rhif Lefel 1
 • Llythrennedd Digidol Lefel 1.

Prentisiaeth (Lefel 3)

1. Cymhwyster Craidd mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant a Chymhwyster Ymarfer lefel 3 mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant

2. Sgiliau Hanfodol Cymru:

 • Cyfathrebu Lefel 2
 • Cymhwyso Rhif Lefel 2

3. Gallwch hefyd gael y Wobr Drosiannol Lefel 3 gan CCLD i Playwork, os ydych chi'n gweithio mewn lleoliad sy'n gofyn am gofrestriad Gwaith Chwarae.

Pa swyddi allwch chi eu cael

Gall Prentisiaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar Lefel 2 neu Lefel 3 arwain at swydd fel:

 • gweithiwr cymorth iechyd a gofal cymdeithasol
 • gweithiwr cymorth gofal iechyd
 • gweithiwr cymorth gofal cymdeithasol
 • gweithiwr gofal
 • cynorthwyydd neu swyddog gwasanaethau dydd
 • uwch weithiwr cymorth
 • cydlynydd gwasanaeth
 • uwch weithiwr gofal
 • cynorthwyydd lleoliad oedolion / bywydau a rennir
 • gofalwr lleoliad i oedolion.

Gall Prentisiaeth Gofal, Dysgu a Datblygu Plant ar Lefel 2 neu Lefel 3 arwain at swydd fel gweithiwr neu gynorthwyydd yn:

 • canolfannau plant
 • crèches
 • meithrinfeydd
 • grwpiau cyn-ysgol / cylchoedd chwarae
 • canolfannau gofal dydd
 • cartrefi gwarchodwyr plant eu hunain
 • ysgolion estynedig
 • gwasanaethau yn y gymuned
 • ysgolion.

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd?

Bydd eich Cynllun Prentisiaeth Unigol yn asesu'r amser y bydd yn ei gymryd i chi gwblhau eich prentisiaeth a bydd yn edrych ar:

 • yr hyn rydych chi'n ei wybod eisoes
 • y cymwysterau sydd gennych eisoes
 • y profiad sydd gennych ym maes gofal cymdeithasol
 • pa gefnogaeth y gallai fod ei hangen arnoch.

Amcangyfrifir y dylai'r Prentisiaethau Sylfaen Lefel 2 gymryd tua 12 mis a'r Prentisiaethau Lefel 3, 20 mis i'w cwblhau.

Ardystio a fframweithiau

Rydym yn helpu i wirio tystiolaeth i sicrhau ei bod yn cwrdd â'r safonau gofynnol. Rydym yn anfon tystysgrifau at ddarparwyr dysgu sydd wedyn yn dyfarnu prentisiaid. Rydym yn gwneud hyn trwy Ardystiad Prentisiaeth Cymru (ACW).

Mae ACW yn ei gwneud hi'n bosibl i ddarparwyr hyfforddiant:

 • gwneud cais am dystysgrifau prentisiaeth
 • cwrdd â'r rheolau a'r gofynion sicrhau ansawdd.

Gall darparwyr hyfforddiant gofrestru eu canolfan gyda ACW. Ar ôl cwblhau'r cofrestriad yn llwyddiannus, byddant yn derbyn e-bost gennym ni i gadarnhau.

Mae tair rhestr wirio tystiolaeth i ddarparwyr dysgu eu defnyddio wrth ardystio prentisiaethau ar ACW. Maent ar gyfer fframweithiau yn:

Icon dogfen
Dogfen
Rhestr Wirio Tystiolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2 a 3
Icon dogfen
Dogfen
Rhestr Wirio Tystiolaeth Dysgu a Datblygiad Gofal Plant (DAAP) Lefel 2 a 3
Icon dogfen
Dogfen
Rhestr wirio tystiolaeth Lefel 5 Fframweithiau Proffesiynol
Icon dogfen
Dogfen
Ardystio prentisiaethau - cwestiynau cyffredin

Bydd y Fframweithiau Prentisiaeth Ar-lein (AFO) yn eich helpu i ddod o hyd i;

 • gofynion ar gyfer pob fframwaith
 • fframweithiau wedi'u harchifo
 • wybodaeth diweddaraf am ddatblygiadau fframwaith.

Mae'r fframweithiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant, Dysgu Chwarae a Datblygu (CCLD) yn cynnig yr hyfforddiant gorau i weithwyr gofal cymdeithasol a gofal plant.

Maent hefyd yn cwrdd â safonau prentisiaeth Llywodraeth Cymru sy'n cynnwys cymwysterau i wella'r staff cymorth llythrennedd a rhifedd i fod yn broffesiynol a diwallu anghenion pobl sy'n defnyddio gwasanaethau.

I gael y fframweithiau diweddaraf a gwybodaeth bellach gweler y Fframwaith Prentisiaeth Ar-lein (AFO).

I gael mwy o wybodaeth am ardystio a fframweithiau Cysylltwch â ni.

Cefnogi cyflogwyr i ddefnyddio prentisiaethau

Rydym yn gweithio gyda chyflogwyr i'w tywys a'u cefnogi i gael y gorau o brentisiaethau.

Ein rôl ni yw sicrhau bod pob prentisiaeth yn dilyn y Fanyleb o Safonau Prentisiaethau yng Nghymru

Pan fyddwn yn datblygu prentisiaethau newydd neu'n adolygu'r rhai presennol, rydym yn ymgynghori â chyflogwyr i'n helpu i nodi'r sgiliau sydd eu hangen yn y gweithlu.

Rhoddir cyflogau i brentisiaid, fel gweithwyr eraill. Bydd eu cyflog yn dibynnu ar eu hoedran, eu profiad, eu sgiliau a'u gallu.

Bydd cyflogwyr yn gyfrifol am:

 • recriwtio prentis (gall darparwr hyfforddiant helpu gyda hyn)
 • talu prentis mewn cyflogaeth amser llawn
 • hyfforddi'r prentis
 • sicrhau bod gan y prentis amser i ddysgu
 • adolygu cynnydd y prentis.

Mae gennym hyrwyddwyr cyflogwyr prentisiaeth ym maes iechyd a gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar a gofal plant a'u rôl yw hyrwyddo'r defnydd o brentisiaethau i gyflogwyr, cynyddu cyfranogiad a rhannu arfer da.

Os hoffech siarad â hyrwyddwr cyflogwr neu ddod yn un Cysylltwch â ni am ragor o fanylion.

Icon dogfen
Dogfen
Prentisiaethau cyflogwyr sy'n hyrwyddwyr
Icon dogfen
Dogfen
Astudiaeth achos - blynyddoedd cynnar prentisiaeth

Os hoffech siarad â hyrwyddwr cyflogwr neu ddod yn un Cysylltwch â ni am ragor o fanylion.

Gall cyflogi prentis helpu cyflogwyr i ddatblygu gweithlu medrus a chymwys.

Gall prentisiaethau helpu gweithlu'r cyflogwr trwy;

 • wella cynhyrchiant - mae prentisiaethau yn arfogi'r sgiliau a'r wybodaeth i bobl wneud eu gwaith yn well.
 • wella cymhelliant - gall prentisiaethau ei gwneud hi'n haws recriwtio a chadw pobl sydd eisiau dysgu.
 • rhoi hyfforddiant perthnasol - mae prentisiaethau wedi'u cynllunio i ddiwallu anghenion eich busnes nawr ac yn y dyfodol.
 • osgoi prinder sgiliau - mae prentisiaethau yn caniatáu ichi ennill sgiliau arbenigol, cael y wybodaeth ddiweddaraf am hyfforddiant newydd a dilyn safonau.
Icon dogfen
Dogfen
Canllaw cyflogwyr i brentisiaethau

Mwy o wybodaeth

I gael mwy o wybodaeth am brentisiaethau gweler gwefannau Llywodraeth Cymru a Gyrfaoedd Cymru.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni.