CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Stephanie Price
Share
Rôl cofrestredig
Gweithwyr Gofal Cartref
Canlyniad
Diddymu trwy Gytundeb
Lleoliad
N/A
Cyflogwr
Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Math o wrandawiad
Dim Panel wedi gynnal - Proses Dileu trwy Gytundeb

Crynodeb o'r penderfyniad

Golyga Diddymu trwy Gytundeb bod person cofrestredig yn medru ymgeisio i dynnu eu henw oddi ar y Gofrestr heb gael ei gyfeirio at Banel.

Mae’r penderfyniad i gytuno’r cais yn cael ei wneud mewn Cynhadledd Achos. Medrai person cofrestredig ymgeisio ar unrhyw adeg yn ystod proses addasrwydd i ymarfer.

Nid yw ymgeisio i dynnu enw oddi ar y Gofrestr yn golygu fod hawl gan y person cofrestredig gael ei enw wedi ddiddymu, ond mae’n galluogi’r Gofal Cymdeithasol Cymru i ystyried a chytuno diddymiad mewn achosion priodol.

I benderfynnu os dylid dderbyn cais fe fydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn ystyried os fod yr honiadau yn ymwneud â materion er budd y cyhoedd.

Cyflwyniad

  • Cofrestrodd Mrs Stephanie Price ('Mrs Price') gyda Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC) fel Gweithiwr Gofal Cartref ar 4 Mai 2020. Fe'i cyflogwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent fel Gofalwr Cartref.
  • Ar 30 Medi 2020, cafodd Mrs Price ei diswyddo am gamymddwyn difrifol mewn perthynas â'i hymddygiad a ddisgrifir isod.Honiadau

Tra'r oedd wedi cofrestru fel Gweithiwr Gofal Cartref ac yn cael ei chyflogi fel Gofalwr Cartref gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

(1) Ar 18 Mehefin 2020, daethoch i'r gwaith dan ddylanwad alcohol.

  • Pan ddaeth i'r gwaith ar 18 Mehefin 2020, sylwodd cydweithwyr ei bod yn drewi o alcohol, yn siarad yn floesg ac aneglur ac yn ailadrodd ei hun. Daeth cydweithwyr i'r casgliad bod Mrs Price dan ddylanwad alcohol. Cysylltwyd â'i gŵr a threfnwyd iddo gasglu Mrs Price o'r gwaith.

(2) Yn ystod cyfweliad ymchwilio ar 27 Gorffennaf 2020, fe wnaethoch ddweud ar gam eich bod wedi mynychu gorsaf Heddlu Brynmawr ar 18 Mehefin 2020 lle cawsoch brawf anadl a oedd yn negyddol, neu eiriau i'r perwyl hwnnw.

  • Ar 27 Gorffennaf 2020, mynychodd Mrs Price gyfweliad ymchwilio mewn perthynas â'i hymddygiad ar 18 Mehefin 2020. Yn ystod y cyfweliad hwn, gwadodd Mrs Price iddo fod dan ddylanwad alcohol. Hefyd, mynnodd Mrs Price iddi fynd i Orsaf Heddlu Brynmawr ar ôl cael ei chasglu o'r gwaith, a'i bod wedi darparu prawf anadlu negyddol a gymerwyd gan un o swyddogion yr heddlu y tu allan i orsaf yr heddlu.
  • Mae Mrs Price yn cyfaddef bod y wybodaeth y cyfeirir ati ym mharagraff 4 yn ffug.

(3) Roedd eich ymddygiad yng nghyhuddiad 3 yn anonest.

  • Mae Mrs Price yn cyfaddef bod y wybodaeth ffug a roddwyd ganddi yn y Cyfweliad Ymchwilio ar 27 Gorffennaf 2020, fel y disgrifir yng Nghyhuddiad 2 uchod, wedi'i darparu er mwyn rhoi'r argraff ffug nad oedd dan ddylanwad alcohol ar 18 Mehefin 2020. Mae Mrs Price yn cyfaddef y byddai'r ymddygiad hwn yn cael ei ystyried yn anonest yn ôl safonau pobl gyffredin dda.

Casgliad.

  • Mae Mrs Price yn cadarnhau ei bod yn cytuno â’r ffeithiau a nodir yn y datganiad hwn.
  • Mae Mrs Price yn cadarnhau nad oes bwriad ganddi i weithio yn y dyfodol mewn unrhyw faes a fyddai'n ei gwneud yn ofynnol iddi gael ei chofrestru gan Gofal Cymdeithasol Cymru, a'i bod yn dymuno i’w henw gael ei dynnu oddi ar gofrestr Gofal Cymdeithasol Cymru dan Reol 9 o Reolau Ymchwilio 2020. Paratowyd y datganiad hwn o ffeithiau y cytunwyd arnynt at y diben hwnnw.
  • Pe bai Mrs Price, yn groes i'r bwriad a fynegwyd ganddi, yn gwneud cais i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru yn y dyfodol, mae'n cydnabod y gallai Gofal Cymdeithasol Cymru ystyried cynnwys y datganiad hwn wrth ystyried cais o'r fath.