CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Karen Williamson
Share
Rôl cofrestredig
Social Worker
Canlyniad
Diddymu trwy Gytundeb
Lleoliad
N/A
Cyflogwr
Formerly Newport City Council
Math o wrandawiad
Ni gynhelir panel gan Bwyllgor -  proses Diddymu trwy Gytundeb

Crynodeb o'r penderfyniad

Golyga Diddymu trwy Gytundeb bod person cofrestredig yn medru ymgeisio i dynnu eu henw oddi ar y Gofrestr heb gael ei gyfeirio at Banel.

Mae’r penderfyniad i gytuno’r cais yn cael ei wneud mewn Cynhadledd Achos. Medrai person cofrestredig ymgeisio ar unrhyw adeg yn ystod proses addasrwydd i ymarfer.

Nid yw ymgeisio i dynnu enw oddi ar y Gofrestr yn golygu fod hawl gan y person cofrestredig gael ei enw wedi ddiddymu, ond mae’n galluogi’r Gofal Cymdeithasol Cymru i ystyried a chytuno diddymiad mewn achosion priodol.

I benderfynnu os dylid dderbyn cais fe fydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn ystyried os fod yr honiadau yn ymwneud â materion er budd y cyhoedd.

Cyflwyniad

1. Cofrestrodd Ms Karen Williamson ('Ms Williamson') â Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC), a elwid gynt yn Cyngor Gofal Cymru, fel Gweithiwr Cymdeithasol Cymwysedig ar 8 Tachwedd 2004.

2. Cyflogwyd Ms Williamson gan Gyngor Dinas Casnewydd ("y Cyngor"). Ym mis Gorffennaf 2010, cafodd ei dyrchafu i swydd Uwch Ymarferydd. Ar 5 Hydref 2015, cyfeiriwyd Ms Williamson at GCC mewn perthynas â honiad ei bod wedi methu â dilyn gweithdrefnau amddiffyn plant mewn perthynas ag atgyfeiriad amddiffyn plant. Cafodd Ms Williamson rybudd ysgrifenedig terfynol am 18 mis gan ei chyflogwr a chafodd ei hisraddio i swydd Gweithiwr Cymdeithasol o fis Ionawr 2016. Nid chafwyd unrhyw gamau pellach gan GCC mewn perthynas â'r atgyfeiriad, ac eithrio bod Ms Williamson wedi'i hatgoffa o'r angen i ddilyn y Côd Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol.

3. Roedd Ms Williamson yn gweithio yn Hyb Diogelu Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc y Cyngor. Yr Hyb yw'r tîm dyletswydd rheng flaen sy'n ymateb i atgyfeiriadau sy'n cyrraedd Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc, gan gynnwys atgyfeiriadau amddiffyn plant.

4. Ar 19 Chwefror 2019, fe wnaeth Ms Williamson ymweld ag Ysgol Uwchradd yng Nghasnewydd ('yr Ysgol') i siarad â Disgybl 1 mewn ymateb i Ffurflen Atgyfeirio Amlasiantaethol a anfonwyd gan yr Ysgol ar 6 Chwefror 2019. Y pryder oedd bod Disgybl 1 wedi cael ei cham-drin yn rhywiol gan ei llys-dad. Gan mai'r honiad oedd bod mam Disgybl 1 yn ymwybodol o'r cam-drin rhywiol, ni farnwyd ei bod yn briodol cael caniatâd y fam i gyfweld â Disgybl 1. Gofynnodd Ms Williamson am ganiatâd pennaeth yr Ysgol i gyfweld â Disgybl 1, ac fe gafwyd y caniatâd hwnnw.

5. Daeth pryderon am ymddygiad Ms Williamson yn ystod ei hymweliad â'r Ysgol ar 19 Chwefror i'r amlwg yn ystod achos llys dilynol. O ganlyniad i'r pryderon hynny, cafodd Ms Williamson ei hatal gan y Cyngor ar 12 Ebrill 2019, wrth i'r pryderon gael eu hymchwilio.

6. Penodwyd Ms Catherine Hywood gan y Cyngor fel Swyddog Ymchwilio. Yn ystod ei hymchwiliad, fe wnaeth Ms Hywood gyfweld Karen Williamson ddwywaith. Ymhlith y dystiolaeth a ystyriwyd gan Ms Hywood oedd datganiadau llys a wnaed gan Dderbynnydd yr Ysgol a'r Pennaeth. Adolygodd Ms Hywood drawsgrifiad hefyd o gyfweliad Sicrhau'r Dystiolaeth Orau Heddlu Gwent gyda Disgybl 2, a oedd yn ffrind i Ddisgybl 1, lle codwyd pryderon am ymddygiad Karen Williamson.

7. Cyhoeddodd Ms Hywood Adroddiad Ymchwilio a chynhaliodd y Cyngor wrandawiad disgyblu ar 6 Awst 2019, a arweiniodd at ddiswyddo Ms Williamson mewn perthynas â'r honiadau a nodir isod.

Honiadau

Eich bod chi, ar 19 Chwefror 2019, tra roeddech wedi’ch cofrestru fel Gweithiwr Cymdeithasol Cymwysedig ac wedi’ch cyflogi gan Gyngor Dinas Casnewydd:

(1) Wedi gwneud sylwadau amhriodol i Ddisgybl 2

8. Rhoddodd Derbynnydd yr Ysgol, ddatganiad lle nododd fod Ms Williamson wedi dod allan o'r ystafell lle bu'n siarad â Disgybl 1, gan ofyn i gael siarad â Disgybl 2. Dywedodd y Derbynnydd fod Disgybl 2 yn bresennol gan fod y gloch egwyl newydd ganu. Dywedodd y Derbynnydd fod Disgybl 2 wedi dweud ar unwaith nad oedd hi'n dymuno siarad â Ms Williamson am yr honiadau a gofynnodd hefyd a fyddai'n rhaid iddi siarad ym mhresenoldeb Disgybl 1. Dywedodd y Derbynnydd fod Ms Williamson wedi dweud y byddai'n rhaid i Ddisgybl 2 siarad ym mhresenoldeb Disgybl 1, gan beri i Ddisgybl 2 gynhyrfu.

9. Dywedodd y Derbynnydd fod Ms Williamson wedi dweud wedyn wrth Ddisgybl 2: 'Rydw i angen i ti ddod i mewn a siarad o'm blaen i a Disgybl 1 am yr hyn rwyt ti'n ei wybod. Gallai'r ferch yma gael ei llofruddio yn y pen draw neu ddod yn butain, a fyddet ti am i'r hyn rwyt ti'n ei wybod ddigwydd i ti?', neu eiriau i'r perwyl hwnnw.

10. Mewn datganiad a baratowyd gan Ms Williamson ar gyfer gwrandawiad llys, dywedodd Ms Williamson: '...mewn ymgais i'w hannog i siarad â mi, dywedais wrthi fy mod yn poeni y gallai [Disgybl 1] farw neu ddod yn butain yn y pen draw'. Yn ystod ei chyfweliad ymchwilio cyntaf, fe wnaeth Ms Williamson gydnabod ei bod wedi defnyddio'r ymadrodd hwn wrth siarad â Disgybl 2. Derbyniodd Ms Williamson hefyd fod hyn yn amhriodol ac nad oedd yn rhan o'i hymarfer arferol. Dywedodd Ms Williamson hefyd ei bod wedi gofyn i Ddisgybl 2 a oedd hi'n credu'r datgeliadau a wnaed gan Ddisgybl 1 a derbyniodd fod hyn yn ymarfer gwael.

(2) Ymddwyn yn amhriodol tuag at Ddisgybl 2

11. Yn ôl disgrifiad y Derbynnydd, roedd Disgybl 2 wedi cael ei 'chornelu yn erbyn y wal' gan Ms Williamson a bod Ms Williamson yn 'eithaf awdurdodol yn ei hymarweddiad'. Yn ôl disgrifiad y Derbynnydd, roedd Disgybl 2 erbyn hyn 'wedi cynhyrfu'n sylweddol' ac roedd yn 'crynu ac yn ddagreuol gyda’i phen yn ei dwylo’.

12. Yn ei chyfweliad Sicrhau'r Dystiolaeth Orau, dywedodd Disgybl 2 fod Ms Williamson yn gweiddi arni a'i bod ‘reit i fyny yn fy wyneb’. Disgrifiodd Disgybl 2 hefyd fel yr oedd “wedi ei gwthio i gornel’.

13. Mynegodd Ms Williamson edifeirwch am beri gofid i Ddisgybl 2.

(3) Wedi methu â dilyn gweithdrefnau wrth gyfweld â phlentyn

14. Dywedodd y Derbynnydd, pan ofynnodd Ms Williamson am gael siarad â Disgybl 2, ei bod hi (y Derbynnydd) wedi gofyn iddi a oedd hi wedi cael caniatâd gan rieni Disgybl 2. Dywedodd Ms Williamson nad oedd hi wedi gwneud hynny a gofynnodd i'r Ysgol ffonio mam Disgybl 2. Dywedodd Disgybl 2 ei bod yn byw gyda'i modryb. Gofynnodd Ms Williamson i'r Ysgol ffonio'r fodryb. Defnyddiodd Disgybl 2 ei ffôn ei hun i ffonio ei modryb. Yna ffoniodd ei modryb yr Ysgol i ddweud nad oedd Disgybl 2, dan unrhyw amgylchiadau, i fynd i unrhyw ystafell i siarad ag unrhyw un.

15. Cyfeiriodd y Derbynnydd at y ffaith bod Ms Williamson yn mynnu bod angen iddi siarad â Disgybl 2, er gwaethaf y ffaith nad oedd modryb Disgybl 2 wedi rhoi caniatâd.

16. Dywedodd y Derbynnydd fod y Pennaeth wedi cyrraedd y dderbynfa ac er bod y Derbynnydd yn egluro beth oedd yn digwydd, daeth Ms Williamson yn ôl allan o'r ystafell gynadledda i mewn i'r dderbynfa a gweiddi'n eithaf uchel, 'Rydw i wedi cael datgeliad, mae angen i ni ffonio'r heddlu'. Dywedodd y Derbynnydd fod hyn wedi'i ddweud o flaen y Pennaeth. Dywedodd y Derbynnydd nad oedd Ms Williamson wedi cyfarfod y Pennaeth bryd hynny. Gan mai hwn oedd y dderbynfa, gallai Ms Williamson fod wedi datgelu gwybodaeth sensitif o flaen aelod o'r cyhoedd.

17. Cyn gadael yr Ysgol y diwrnod hwnnw, ymddiheurodd Ms Williamson i’r Derbynnydd a'r Pennaeth am ei chyflwr emosiynol gydol y dydd gan gydnabod nad oedd wedi ymddwyn yn briodol.

Casgliadau

18. Mae Ms Williamson yn cadarnhau ei bod yn cytuno â'r ffeithiau a nodir yn y datganiad hwn.

19. Mae Ms Williamson yn cadarnhau nad oes ganddi fwriad gweithio yn y dyfodol mewn unrhyw swydd a fyddai'n ei gwneud yn ofynnol iddi gael ei chofrestru â GCC a'i bod yn dymuno i'w henw gael ei dynnu oddi ar gofrestr GCC drwy gytundeb dan Reol 9 Rheolau Ymchwilio 2018. Paratowyd y datganiad hwn o ffeithiau y cytunwyd arnynt at y diben hwnnw.

20. Pe bai Ms Williamson, yn groes i'r bwriad a fynegwyd ganddi, yn gwneud cais i gofrestru â GCC yn y dyfodol, mae Ms Williamson yn cydnabod y gallai GCC ystyried cynnwys y datganiad hwn wrth ystyried cais o'r fath.